UVOZ IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA (iz zemalja izvan EU)

Dozvolu za uvoz je potrebno ishoditi u slučaju uvoza izvora ionizirajućeg zračenja iz zemalja izvan Europske unije.

Dozvola za uvoz izdaje se na rok od 6 mjeseci.

Uvoz izvora ionizirajućeg zračenja biti će odobren ako krajnji korisnik posjeduje rješenje o registraciji ili odobrenje za obavljanje djelatnosti s istima.

Ako nositelj rješenja o registraciji, odnosno odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom izvora ionizirajućeg zračenje namjerava iste uvesti za svoje potrebe, prethodno mora ishoditi rješenje o registraciji za djelatnost uvoza (ako je uvoz iz zemalja izvan EU).

 


 

ELEKTRIČNI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE
(rendgenski uređaji, akceleratori itd., te uvoz rendgenskih cijevi)

Dozvola za uvoz električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje se može izdati samo uvozniku kojem je izdano rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti uvoza električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje (u daljnjem tekstu: uvoznik).

Zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje se dostavlja Zavodu, a mora sadržavati podatke propisane člankom 26. stavkom 2. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18).

Zahtjev za uvoz električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje:    ili 

Format zahtjeva nije propisan te se može podnijeti i kao običan dopis, uz napomenu da mora sadržavati sve propisane podatke.

Dozvola za uvoz rendgenskog uređaja, akceleratora i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje može se dati uvozniku za vlastite potrebe promocije/prezentacije istog. Zahtjevu je potrebno priložiti i pisanu izjavu uvoznika o potrebi promocije/prezentacije proizvoda s navedenim mjestom promocije te o nekorištenju električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenja za kojeg se traži dozvola za uvoz.

Za električne uređaje koji proizvode ionizirajuće zračenje koji su u vlasništvu nositelja rješenja o registraciji, odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, a služe za obavljanje djelatnosti u inozemstvu može se izdati dozvola za višekratni uvoz. Ova se dozvola može izdati s rokom valjanosti do jedne godine.

 


 

RADIOAKTIVNI IZVORI

Dozvola za uvoz radioaktivnih izvora se može izdati samo uvozniku kojem je izdano rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti uvoza radioaktivnih izvora (u daljnjem tekstu: uvoznik).

Zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz radioaktivnih izvora se dostavlja Zavodu, a mora sadržavati podatke propisane člankom 29. stavkom 2. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18).

Zahtjev za uvoz radioaktivnih izvora:    ili

Format zahtjeva nije propisan te se može podnijeti i kao običan dopis, uz napomenu da mora sadržavati sve propisane podatke.
Zahtjevu za uvoz potrebno je priložiti: ugovor između uvoznika i proizvođača radioaktivnog izvora da će bez odgode prihvatiti radioaktivni izvor koji podnositelj zahtjeva namjerava uvoziti, ako ga nije moguće isporučiti naručitelju.

U slučaju uvoza visokoaktivnog zatvorenog radioaktivnog izvora i zatvorenog radioaktivnog izvora 1. i 2. kategorije u smislu Pravilnika o nuklearnom osiguranju (NN 38/18) potrebno je priložiti i ugovor između proizvođača i krajnjeg korisnika toga zatvorenog radioaktivnog izvora o prihvaćanju navedenog zatvorenog radioaktivnog izvora poslije prestanka njegove uporabe u roku od 12 mjeseci od postavljanja zahtjeva za povrat.

Uvoznik je obvezan, u roku od najmanje 7 dana prije obavljanja uvoza zatvorenih radioaktivnih izvora 1. i 2. Kategorije, nadležnom tijelu države iz koje se radioaktivni izvor uvozi poslati presliku dozvole za uvoz istih.

U roku od 15 dana po isporuci radioaktivnog izvora krajnjem korisniku, uvoznik je obvezan u pisanom obliku obavijestiti Zavod o tome.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti