UVOZ IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

 

RADIOAKTIVNI IZVORI

ŠTITOVI I BALASTI OD OSIROMAŠENOG URANA

Dozvola za uvoz radioaktivinh izvora može se dati samo nositelju odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza radioaktivnih izvora.
Za obavljanje djelatnosti uvoza štita i balasta od osiromašenog urana nije potrebno odobrenje.
Uvoz radioaktivnog izvora te štita i balasta od osiromašenog urana biti će odobren ako je krajnjem korisniku istih prethodno dana dozvola za nabavku, osim u slučaju štita i balasta od osiromašenog urana koji je sastavni dio zrakoplova ili broda (za nabavku kojih nije potrebna dozvola za nabavku).
Ako nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora te štitovima i balastima od osiromašenog urana ili budući korisnik namjerava uvesti radioaktvni izvor za svoje potrebe, prethodno mora ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti uvoza istih i dozvolu za nabavku istih.
Za uvoz balasta od osiromašenog urana koji je sastavni dio zrakoplova ili broda nije potrebna dozvola za uvoz.
PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjev za davanje dozvole za uvoz radioaktivnog izvora te štita i balasta od osiromašenog urana podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost obrascem UVZ-IZV kojem je potrebno priložiti popunjen i ovjeren Prilog I, odnosno Prilog II, koji je sastavni dio obrasca te dokaz o uplati propisanih pristojbi, kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovjde.
U slučaju podnošenja zahtjeva za uvoz zatvorenog radioaktivnog izvora 1. i 2. kategorije u smislu Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12) i visokoaktivnih zatvorenih radioaktivnih izvora, uz obrazac i dokaz o uplati propisanih pristojbi potrebno je priložiti i izjavu proizvođača tog zatvorenog radioaktivnog izvora o prihvaćanju navedenog zatvorenog radioaktivnog izvora poslije prestanka njegove uporabe u roku od 6 mjeseci od postavljanja zahtjeva za povrat.
ROK VAŽENJA
Dozvola za uvoz vrijedi do roka uvoza koji se navodi u zahtjevu za davanje dozvole za uvoz i koji je naznačen u samoj dozvoli za uvoz.
Ukoliko uvoz nije moguće ostvariti u roku koji je naveden u dozvoli za uvoz, uvoznik ima pravo jednom zatražiti produljenje roka uvoza. Zahtjev se podnosi Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost u pisanom obliku. Zahtjev za produljenjem roka uvoza mora biti podnešen do roka uvoza navedenog u dozvoli za uvoz. U suprotnom, potrebno je zatražiti novu dozvolu za uvoz.
Za radioaktivne izvore te štitove i balaste od osiromašenog urana koji su u vlasništvu korisnika, odnosno nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora, a služe za obavljanje djelatnosti u inozemstvu može se izdati dozvola za višekratni uvoz. Ova se dozvola može dati s rokom valjanosti do jedne godine.

IZMJENE UVJETA POD KOJIMA JE DANA DOZVOLA ZA UVOZ

U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola za uzvoz, uvoznik može od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti izmjenu iste.

OBVEZE UVOZNIKA

Uvoznik mora voditi zapise o vrsti i količini uvezenih radioaktivnih izvora i štitova i balasta od osiromašenog urana i čuvati te zapise najmanje 2 godine. Uvoznik je obvezan u roku od 15 dana po isporuci radioaktivnog izvora te štitova i balasta od osiromašenog urana krajnjem korisniku o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

RENDGENSKI UREĐAJI, AKCELERATORI I DRUGI ELEKTRIČNI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE (I RENDGENSKE CIJEVI)
Dozvola za uvoz rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje može se dati samo nositelju odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje.
Uvoz rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje biti će odobren ako je krajnjem korisniku istih prethodno dano odobrenje za obavljanje djelatnosti uporabom istih.

Ako nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje namjerava iste uvesti za svoje potrebe, prethodno mora ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti uvoza.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjev za davanje dozvole za uvoz podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost obrascem UVZ-RDG i potrebno mu je priložiti:
- pisanu izjavu krajnjeg korisnika o namjeri nabavke uređaja za koji se traži dozvola za uvoz
- dokaz o uplati propisanih pristojbi, kako je regulirano posebnim zakonom.
Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.
Dozvola za uvoz rendgenskog uređaja, akceleratora i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje može se dati uvozniku za vlastite potrebe promocije/prezentacije istog. U tom slučaju, zahtjevu za uvoz potrebno je priložiti pisanu izjavu uvoznika o potrebi promocije/prezentacije proizvoda s navedenim mjestom promocije te o nekorištenju rendgenskog uređaja, akceleratora i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenja za uvoz kojeg se traži dozvola.
ROK VAŽENJA
Dozvola za uvoz vrijedi do roka uvoza koji se navodi u zahtjevu za davanje dozvole za uvoz i koji je naznačen u samoj dozvoli za uvoz.

Ukoliko uvoz nije moguće ostvariti u roku koji je naveden u dozvoli za uvoz, uvoznik ima pravo jednom zatražiti produljenje roka uvoza. Zahtjev se podnosi Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost u pisanom obliku. Zahtjev za produljenjem roka uvoza mora biti podnešen do roka uvoza navedenog u dozvoli za uvoz. U suprotnom, potrebno je zatražiti novu dozvolu za uvoz.
Za rendgenske uređaje, akceleratore i druge električne uređaje koji proizvode ionizirajuće zračenje koji su u vlasništvu nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, a služe za obavljanje djelatnosti u inozemstvu može se izdati dozvola za višekratni uvoz. Ova se dozvola može dati s rokom valjanosti do jedne godine.

IZMJENE UVJETA PODKOJIMA JE DANA DOZVOLA ZA UVOZ

U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola za uzvoz, uvoznik može od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti izmjenu iste.

OBVEZE UVOZNIKA

Uvoznik mora voditi zapise o vrsti i količini uvezenih rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje i čuvati te zapise najmanje 2 godine. Uvoznik je obvezan u roku od 15 dana po isporuci rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje krajnjem korisniku o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

preuzmi pdf


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti