DOZVOLA ZA NABAVKU RADIOAKTIVNIH IZVORA

Prije nego nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora odluči nabaviti radioaktivni izvor, odnosno korisnik štit i balast od osiromašenog urana koji mu je potreban za obavljanje određene djelatnosti, obvezan je ishoditi dozvolu za nabavku istog.

Dozvolu za nabavku radioaktivnoga izvora te štita i balasta od osiromašenog urana daje Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.
Dozvola za nabavku radioaktivnog izvora ne može se izdati ukoliko uvoznik koji će obaviti uvoz, odnosno prijevoznik koji će izvršiti prijevoz radioaktivnog izvora za nabavku kojeg se dozvola traži prethodno nisu ishodili odobrenje za obavljanje djelatnosti uvoza, odnosno prijevoza radioaktivnih izvora.

 

ZATVORENI RADIOAKTIVNI IZVORI
ŠTIT I BALAST OD OSIROMAŠENOG URANA
Zahtjev za nabavku zatvorenog radioaktivnog izvora te štita i balasta od osiromašenog urana podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost obrascem NBV-ZAT kojem treba priložiti popunjen i ovjeren odgovarajući broj Priloga I koji je sastavni dio obrasca, ovisno o broju zatvorenih radioaktivnih izvora te štitova i balasta od osiromašenog urana koji se namjeravaju nabaviti. Zahtjevu treba priložiti i dokaz o uplati propisanih pristojbi, kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.

Jednim zahtjevom moguće je podnijeti zahtjev za davanje dozvole za nabavku više zatvorenih radioaktivnih izvora te štitova i balasta od osiromašenog urana.

U slučaju podnošenja zahtjeva za nabavku zatvorenog radioaktivnog izvora koji sadrži radionuklid čija aktivnost će i poslije deset godina po primitku biti viša od 100 MBq, zahtjevu je potrebno priložiti i presliku ugovora uvoznika s proizvođačem iz kojeg je razvidan nedvojbeni pristanak proizvođača da će primiti natrag zatvoreni radioaktivni izvor u roku od 12 mjeseci od postavljanja zahtjeva za povrat.

ROK VAŽENJA

Dozvola za nabavku zatvorenog radioaktivnog izvora te štitova i balasta od osiromašenog urana prestaje važiti po izvršenom uvozu istih.

IZMJENE DOZVOLE ZA NABAVKU

U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola za nabavku radioaktivnog izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana, nositelj odobrenja, odnosno budući korisnik može od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti izmjenu iste.

ZATVORENI RADIOAKTIVNI IZVORI ZA KOJE NIJE POTREBNO ODOBRENJE ZA DJELATNOST

Dozvolu za nabavku zatvorenog radioaktivnog izvora Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost daje i budućem korisniku, odnosno onoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja za korištenje zatvorenih radioaktivnih izvora nije obvezna ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti. U tom slučaju je obrascu NBV-ZAT (kojem treba priložiti popunjen i ovjeren odgovarajući broj Priloga I koji je sastavni dio obrasca te dokaz o uplati upravih pristojbi) potrebno priložiti i izjavu proizvođača kojom potvrđuje da apsorbirana doza u jedinici vremena na udaljenosti 0,1 m od bilo koje dostupne površine zatvorenog radioaktivnog izvora ili uređaja u kojem se nalazi zatvoreni radioaktivni izvor ni pod kojim uvjetom ne može prijeći 1 µGy na sat.


 
OTVORENI RADIOAKTIVNI IZVORI

Zahtjev za nabavku otvorenog radioaktivnog izvora podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost obrascem NBV-OTV kojem treba priložiti popunjen i ovjeren odgovarajući broj Priloga I koji je sastavni dio obrasca, ovisno o broju različitih izotopa koji se namjeravaju nabaviti.

Zahtjevu treba priložiti i izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorija i radnog okoliša u kojem se koriste ili čuvaju otvoreni radioaktivni izvori, a koje nije starije od mjesec dana te dokaz o uplati propisanih pristojbi, kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.
Jednim zahtjevom moguće je podnijeti zahtjev za davanje dozvole za nabavku više otvorenih radioaktivnih izvora kroz duže vrijeme, najduže do godine od dana davanja dozvole za nabavku.

ROK VAŽENJA

Dozvola za nabavku radioaktivnog izvora vrijedi do trenutka kada se uvezu sve odobrene količine, odnosno do dana na koji je dana (najduže do godine dana od dana davanja).

IZMJENE DOZVOLE ZA NABAVKU

U slučaju da se u vremenu navedenom u dozvoli za nabavku otvorenih radioaktivnih izvora pokaže potreba za dodatnin količinama otvorenih radioaktivnih izvora, potrebno je podnijeti novi zahtjev za nabavku i priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorija i radnog okoliša u kojem se koriste ili čuvaju otvoreni radioaktivni izvori, a koje nije starije od mjesec dana. 

 

preuzmi pdf


 


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti