IZVOZ IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

IZVOZ IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

► Radioaktivni izvori

► Štitovi i balasti od osiromašenog urana

Dozvola za izvoz radioaktivnih izvora može se dati samo nositelju odobrenja za obavljanje djelatnosti izvoza radioaktivnih izvora.

Za obavljanje djelatnosti izvoza štita i balasta od osiromašenog urana nije potrebno odobrenje.

Ako nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora te štitovima i balastima od osiromašenog urana ili budući korisnik namjerava izvesti radioaktivni izvor za svoje potrebe, prethodno mora ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti izvoza istih.

Za izvoz balasta od osiromašenog urana koji je sastavni dio zrakoplova ili broda nije potrebna dozvola za izvoz.

  • Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za davanje dozvole za izvoz radioaktivnih izvora te štitova i balasta od osiromašenog urana podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost obrascem IZV–IZV kojem treba priložiti:

1. za svaki radioaktivni izvor popunjen i ovjeren Prilog I koji je sastavni dio obrasca
2. certifikat radioaktivnoga izvora – za zatvoreni radioaktivni izvor
3. dokaz o uplati propisane pristojbe.

Za izvoz zatvorenih radioaktivnih izvora 1. i 2. kategorije u smislu Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12) potrebno je priložiti i sljedeće dokumente:

4. izjavu krajnjeg korisnika da prihvaća zatvoreni radioaktivni izvor
5. presliku odobrenja nadležnoga tijela države u koju se radioaktivni izvor kojim se krajnjem korisniku odobrava određena djelatnost s radioaktivnim izvorima,
6. presliku odobrenja nadležnoga tijela države u koju se radioaktivni izvor izvozi kojim se pravnoj ili fizičkoj osobi koja radioaktivni izvor uvozi odobrava uvoz radioaktivnog izvora.

Iznimno, ukoliko izvoznik nije u mogućnosti dostaviti dokumente navedene pod točkom 5. i 6., potrebno je dostaviti suglasnost nadležnog tijela države u koju se radioaktivni izvor izvozi za uvoz ovog zatvorenog radioaktivnog izvora.

  • Rok važenja

Dozvola za izvoz vrijedi do roka izvoza koji se navodi u zahtjevu za davanje dozvole za izvoz i koji je naznačen u samoj dozvoli za izvoz.

Ukoliko izvoz nije moguće ostvariti u roku koji je naveden u dozvoli za izvoz, izvoznik ima pravo jednom zatražiti produljenje roka izvoza. Zahtjev za produljenjem roka izvoza mora biti podnesen do roka izvoza navedenog u dozvoli za izvoz. U suprotnom, potrebno je zatražiti novu dozvolu za izvoz.

Za radioaktivne izvore te štitove i balaste od osiromašenog urana koji su u vlasništvu korisnika, odnosno nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora, a služe za obavljanje djelatnosti u inozemstvu može se izdati dozvola za višekratni izvoz. Ova se dozvola može dati s rokom valjanosti do jedne godine.

 

  • Izmjene uvjeta pod kojima je dana dozvola za izvoz 

U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola za izvoz, izvoznik može od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti izmjenu iste.

  • Obveze izvoznika

Izvoznik mora voditi zapise o vrsti i količini izvezenih radioaktivnih izvora, odnosno štitova i balasta od osiromašenog urana i čuvati te zapise najmanje 2 godine.

Izvoznik je obvezan i u roku od 15 dana po isporuci radioaktivnoga izvora krajnjem korisniku o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i priložiti izjavu krajnjeg korisnika o preuzimanju radioaktivnog izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana, kao i presliku jedinstvene carinske deklaracije.

Izvoznik zatvorenog radioaktivnog izvora 1. i 2. kategorije u smislu Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12) obvezan je najmanje 7 dana prije obavljanja izvoza u pisanom obliku obavijestiti nadležno tijelo države u koju se radioaktivni izvor izvozi o namjeri izvoza, a presliku obavijesti u istom roku dostaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost. Obavijest mora sadržavati najmanje sljedeće:

- približno vrijeme izvoza,
- naziv izvoznika,
- naziv krajnjeg korisnika u državi u koju se radioaktivni izvor izvozi,
- radionuklide i njihovu aktivnost na datum,
- serijske brojeve radioaktivnih izvora,
- ukupan broj radioaktivnih izvora,
- ukupna aktivnost na datum.


► RENDGENSKI UREĐAJI, AKCELERATORI I DRUGI ELEKTRIČNI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE (I RENDGENSKE CIJEVI)

Dozvola za izvoz rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje može se dati samo nositelju odobrenja za obavljanje djelatnosti izvoza rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje.

 

Ako nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje namjerava iste izvesti za svoje potrebe, prethodno mora ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti izvoza istih.

  • Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za davanje dozvole za izvoz podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost obrascem IZV-RDG i potrebno mu je priložiti dokaz o uplati propisanih pristojbi, kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.

  • Rok važenja

Dozvola za izvoz vrijedi do roka izvoza koji se navodi u zahtjevu za davanje dozvole za izvoz i koji je naznačen u samoj dozvoli za izvoz.

Ukoliko izvoz nije moguće ostvariti u roku koji je naveden u dozvoli za izvoz, izvoznik ima pravo jednom zatražiti produljenje roka izvoza. Zahtjev za produljenjem roka izvoza mora biti podnesen do roka izvoza navedenog u dozvoli za izvoz. U suprotnom, potrebno je zatražiti novu dozvolu za izvoz.

Za rendgenske uređaje, akceleratore i druge električne uređaje koji proizvode ionizirajuće zračenje koji su u vlasništvu nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, a služe za obavljanje djelatnosti u inozemstvu može se izdati dozvola za višekratni izvoz. Ova se dozvola može dati s rokom valjanosti do jedne godine.

  • Izmjene uvjeta pod kojima je dana dozvola za izvoz

U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola za izvoz, izvoznik može od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti izmjenu iste.

  • Obveze izvoznika

Izvoznici rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje moraju voditi zapise o vrsti i količini izvezenih rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje i čuvati te zapise najmanje 2 godine.

 


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti