DJELATNOST S RADIOAKTIVNIM IZVORIMA
 • Proizvodnja radioaktivnih izvora

Uvjet za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje radioaktivnih izvora je odobren Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja izrađen u smislu Pravilnika o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (NN 123/12).

Dodatno, za obavljanje djelatnosti proizvodnje zatvorenih radioaktivnih izvora 1., 2. i 3. kategorije u smislu Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12) potreban je odobren Sigurnosni plan izrađen i odobren u smislu istog pravilnika.

 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje radioaktivnih izvora je

obrazac DJEL–IZV kojem se prilaže:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, (za to se može koristiti obrazac AKT-OO) . (O uvjetima o obrazovanju za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja ovdje).

3. a) za svakog izloženog radnika:

    b) za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim radnikom

 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, 
 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, 
 • mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto radnika nije u području izloženosti

4. tlocrt s nazivima prostorija u uz opis dijela proizvodnog procesa koji se u pojedinoj prostoriji obavlja

5. mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju koja je uključena u proizvodnju radioaktivnih izvora (uključujući i sva spremišta/skladišne prostorije),

6. opis procesa proizvodnje radioaktivnih izvora

7. opis načina pakiranja gotovog proizvoda u svrhu prijevoza do krajnjeg korisnika

8. analizu rizika

9. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

10. dokaz o uplati upravne pristojbe.

 


 

Uporaba radioaktivnih izvora

Uvjet za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora je odobren Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja izrađen u smislu Pravilnika o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (NN 123/12).

Uvjet za obavljanje djelatnosti uporabom zatvorenih radioaktivnih izvora 1., 2. i 3. kategorije u smislu Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12) je odobren Sigurnosni plan izrađen i odobren u smislu istog pravilnika.

 

Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanja djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora je

obrazac DJEL – IZV kojem se prilaže:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (možete koristiti obrazac AKT-OO . Informacije o uvjetima o obrazovanju za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja možete naći ovdje).

3. mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju u kojoj će se radioaktivni izvor koristiti, odnosno koja se smatra područjem izloženosti

4. opis namjene i načina uporabe radioaktivnog izvora,

5. analizu rizika,

6. a) za svakog izloženog radnika:

 • popunjen obrazac DOZ
 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima  ionizirajućeg zračenja
 • presliku ocjene zdravstvene sposobnosti

    b) za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim radnikom:

 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,
 • mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto radnika nije u području izloženosti,

7. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

8. dokaz o uplati propisane pristojbe.

 


 

Uvoz, izvoz, prodaja radioaktivnih izvora

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza, izvoza ili prodaje radioaktivnih izvoraobrascu DJEL – IZV kojem treba priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. dokaz o osiguranom skladištenju ili zbrinjavanju radioaktivnih izvora ako ih nije moguće isporučiti naručitelju, odnosno izjavu proizvođača ili inozemnog dobavljača radioaktivnih izvora koje podnositelj zahtjeva namjerava uvoziti da će bez odgode prihvatiti radioaktivne izvore ako ih nije moguće isporučiti naručitelju,

3. dokaz o uplati propisane pristojbe.

 

Zahtjev za obavljanje djelatnosti uvoza ili izvoza može podnijeti i ona pravna ili fizička osoba koja  želi uvoziti radioaktivne izvore za vlastite potrebe pri čemu iz dostavljenog dokumenta mora biti vidljivo da je djelatnost koja se obavlja uporabom radioaktivnih izvora upisana u trgovački sud i/ili odobrena rješenjem nadležnog tijela državne uprave.

Pravna ili fizička osoba koja želi uvoziti radioaktivne izvore za vlastite potrebe prethodno mora ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora.

Ukoliko podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti pribaviti ugovor naveden pod točkom 2., može priložiti izjavu proizvođača ili inozemnog dobavljača radioaktivnih izvora o  prihvaćanju  radioaktivnog izvora , bez odgode, ukoliko ga po uvozu ne bude u mogućnosti odmah isporučiti naručitelju. U tom slučaju, odobrenje će biti dano za obavljanje djelatnosti uvoza radioaktivnih izvora isključivo tog proizvođača.

 


 

Djelatnost prijevoza radioaktivnih izvora   

Uvjet za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prijevoza radioaktivnih izvora je odobren Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja izrađen u smislu Pravilnika o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (NN 123/12).

 

Uvjet za obavljanje djelatnosti prijevoza zatvorenih radioaktivnih izvora 1., 2. i 3. kategorije u smislu Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12) je odobren Sigurnosni plan izrađen i odobren u smislu istog pravilnika.

 

Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prijevoza radioaktivnih izvora podnosi se na obrascu DJEL – IZV kojem treba priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status osobe,

2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (obrazac AKT-OO),

3. analizu rizika

4. a) za svakog izloženog radnika:

 • popunjen obrazac DOZ
 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima  ionizirajućeg zračenja
 • presliku ocjene zdravstvene sposobnosti

   b) za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim radnikom:

 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,
 • mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto radnika nije u području izloženosti,

5. popis osoba koje prevoze radioaktivne izvore s preslikom potvrde o stručnoj osposobljenosti za prijevoz radioaktivnih izvora,

6. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

7. dokaz o uplati propisane pristojbe.

 

 


 

 

Djelatnost servisiranja i popravljanja te postavljanja, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora ili uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori ili sanacije

Uvjet za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti servisiranja i popravljanja te postavljanja, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora ili uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori ili sanacije radioaktivnih izvora je odobren Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja izrađen u smislu Pravilnika o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (NN 123/12).

 

Uvjet za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti za obavljanje djelatnosti servisiranja i popravljanja te postavljanja, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora ili uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori  1., 2. i 3. kategorije u smislu Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12) je odobren Sigurnosni plan izrađen i odobren u smislu istog pravilnika.

 

Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje servisiranja i popravljanja te postavljanja, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora ili uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori ili sanacije je  obrazac DJEL– IZV kojem treba priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status osobe,

2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,

3. opis načina servisiranja i popravljanja te postavljanje, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora ili uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori,

4. analizu rizika,

5. za svakog izloženog radnika:

 • popunjen obrazac DOZ,
 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
 • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,
 • presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,

6.  akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

7.  dokaz o uplati propisane pristojbe.

 

Ako se radioaktivni izvor ili uređaj u koji je ugrađen radioaktivni izvor servisira i popravlja, ugrađuje ili demontira u prostoriji koja je u vlasništvu ili posjedu podnositelja zahtjeva, osim dokumenata navedenih pod točkama 1.-7. potrebno je dostaviti i mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.

Dokumentom pod točkom 3. podnositelj zahtjeva dostavlja opis načina servisiranja i popravljanja te postavljanje, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora ili uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori.

Analizu rizika, (točka 3.) potrebno je izraditi prema uputama u Prilogu XVI. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12) i mora biti ovjerena od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.

Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja iz točke 6. donosi podnositelj zahtjeva i mora biti izrađen u skladu s uputama danim u Prilogu XV. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12). Akt mora biti ovjeren žigom i potpisom s naznačenim danom donošenja i danom stupanja na snagu.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti