DJELATNOST S RADIOAKTIVNIM IZVORIMA
  •  DJELATNOST PROIZVODNJE RADIOAKTIVNIH IZVORA
Prije podnošenja zahtjeva za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje radioaktivnih izvora, podnositelj zahtjeva mora imativaljani Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja izrađen u smislu pravilnika kojim su utvrđeni opseg i sadržaj tog plana i programa, obveza, učestalost i rokovi provjere učinkovitosti te način, opseg i rokovi izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela, kao i način odobravanja.
Prije podnošenja zahtjeva za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje zatvorenih radioaktivnih izvora 1., 2. i 3. kategorije u smislu Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12) podnositelj zahtjeva mora imati valjan Sigurnosni plan izrađen u smislu istog pravilnika.
Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje radioaktivnih izvora podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL–IZV kojem treba priložiti: 

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,

3. a) za svakog izloženog radnika:

b) za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim radnikom
  • dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, 
  •  dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, 
  •  mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto radnika nije u području izloženosti

4. tlocrt s nazivima prostorija u uz opis dijela proizvodnog procesa koji se u pojedinoj prostoriji obavlja

5. mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju koja je uključena u proizvodnju radioaktivnih izvora (uključujući i sva spemišta/skladišne prostorije),

6. opis procesa proizvodnje radioaktivnih izvora

7. opis načina pakiranja gotovog proizvoda u svrhu prijevoza do krajnjeg korisnika

8. analizu rizika

9. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

10. dokaz o uplati upravnih pristojbi.

Dokumentom navedenim pod točkom 1. podnositelj zahtjeva dokazuje svoj pravni status. Za trgovačka društva, poliklinike, dionička društva i sl. to je izvod iz registra trgovačkog suda, a za obrte to je obrtnica.
Dokument naveden pod točkom 2. jest akt kojim podnositelj zahtjeva sukladno zakonskim odredbama imenuje osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Uvjeti na stručno obrazovanje osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja dani su ovdje. Izgled akta o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja nije propisan pa je podnositelj zahtjeva slobodan kreirati vlastiti akt ili koristiti obrazac AKT-OO.
Dostavljanjem popunjenog i ovjerenog obrasca DOZ navedenog u točki 3. se buduće izložene radnike prijavljuje za dozimetrijski nadzor. Obrascu DOZ je potrebno priložiti dokaz o posjedovanju stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja. Više o posebnom stručnom obrazovanju za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja možete pronaći ovdje, a o dozimetrijskom nadzoru saznajte ovdje
Prije početka rada u području izloženosti svi budući izloženi radnici moraju pribaviti dokaz o tome da udovoljavaju posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti, a koji se prilaže obrascu DOZ. Dokazom se smatra svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti izdana od strane zdravstvene ustanove koja obavlja djelatnost medicine rada, trgovačkog društva koje obavlja djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada koju je za provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika ovlastio ministar nadležan za zdravlje.
Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti starija od godine dana. Više o posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti, kao i o medicinama rada koje obavljaju zdravstvene preglede saznajte ovdje.

Za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim radnikom je umjesto obrazca DOZ potrebno dostaviti mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto tog radnika nije u području izloženosti, kako je navedeno u točki 3.b).

U dokumentu navedenim pod točkom 4. potrebno je dostaviti tlocrt s nazivima prostorija uz opis dijela proizvodnog procesa koji se u pojedinoj prostoriji obavlja.
Dokument naveden pod točkom 5. daje ovlašteni stručni tehnički servis koji je ovlašten za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja. Ovim mišljenjem dokazuje se da je udovoljeno uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju koja je uključena u proizvodnju radioaktivnog izvora (uključujući i sva spremišta/skladišne prostorije).
Zahtjevu je potrebno priložiti i dokument u kojem je opisan proces proizvodnje radioaktivnih izvora, kako je navedeno u točki 6.
U dokumentu navedenim pod točkom 7. treba opisati način pakiranja gotovog proizvoda u svrhu prijevoza do krajnjeg korisnika.
Analizu rizika, dokument naveden pod točkom 8., potrebno je izraditi prema uputama u Prilogu XVI. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12) i mora biti ovjerena od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.
Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja iz točke 9. donosi podnositelj zahtjeva  i mora biti izrađen u skladu s uputama danim u Prilogu XV. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12). Akt mora biti ovjeren žigom i potpisom s naznačenim danom donošenja i danom stupanja na snagu.
Dokument naveden pod točkom 10. je dokaz da su uplaćene upravne pristojbe kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.
  • DJELATNOST UPORABOM RADIOAKTIVNIH IZVORA
Prije podnošenja zahtjeva za davanje odobrenje za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora, podnositelj zahtjeva mora imati valjani Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja izrađen u smislu pravilnika kojim su utvrđeni opseg i sadržaj tog plana i programa, obveza, učestalost i rokovi provjere učinkovitosti te način, opseg i rokovi izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela, kao i način odobravanja.
Prije podnošenja zahtjeva za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora 1., 2. i 3. kategorije u smislu Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12), podnositelj zahtjeva mora imati valjan Sigurnosni plan izrađen u smislu istog pravilnika.
Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanja djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL – IZV kojem treba priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,

3. mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju u kojoj će se radioaktivni izvor koristiti, odnosno koja se smatra područjem izloženosti

4. opis namjene i načina uporabe radioaktivnog izvora,

5. analizu rizika,

6. a) za svakog izloženog radnika:
- popunjen obrazac DOZ
-  dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima  ionizirajućeg zračenja

- presliku ocjene zdravstvene sposobnosti

b) za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim radnikom: 
- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,
- mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto radnika nije u području izloženosti,
  1. 7.  akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
  2. 8.  dokaz o uplati propisanih pristojbi.
 
Dokumentom navedenim pod točkom 1. podnositelj zahtjeva dokazuje svoj pravni status. Za trgovačka društva, poliklinike, dionička društva i sl. to je izvod iz registra trgovačkog suda dok je za primjerice ordinacije u području medicine to rješenje ministarstva nadležnog za zdravlje kojim se ordinaciji odobrava obavljanje određene djelatnosti, a za obrte to je obrtnica. Iz dostavljenog dokumenta mora biti vidljivo da je djelatnost koja se obavlja uporabom radioaktivnih izvora upisana u trgovački sud i/ili odobrena rješenjem nadležnog tijela državne uprave.
Dokument naveden pod točkom 2. jest akt kojim podnositej zahtjeva sukladno zakonskim odredbama imenuje osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Uvjeti na stručno obrazovanje osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja dani su ovdje.
Izgled akta o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja nije propisan pa je podnositelj zahtjeva slobodan kreirati vlastiti akt ili koristiti obrazac AKT-OO
Dokument naveden pod točkom 3. daje ovlašteni stručni tehnički servis koji je ovlašten za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja. Ovim mišljenjem dokazuje se da je udovoljeno uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju u kojoj će se radioaktivni izvor koristiti, odnosno koja se smatra područjem izloženosti.
Ako se radioaktivni izvor u vrijeme kada se ne koristi čuva u posebnoj prostoriji, osim dokumenta pod točkom 3., potrebno je dostaviti i mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.
Dokumentom navedenim pod točkom 4. treba treba opisati u koje će se svrhe koristiti radioaktivni izvor i na koji način.
Analizu rizika, dokument naveden pod točkom 5., potrebno je izraditi prema uputama u Prilogu XVI. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12) i mora biti ovjerena od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.
Dostavljanjem popunjenog i ovjerenog obrasca DOZ navedenog u točki 6. a) se buduće izložene radnike prijavljuje za dozimetrijski nadzor. Obrascu DOZ je potrebno priložiti dokaz o posjedovanju stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, ako će izloženi radnik rukovati izvorima ionizirajućeg zračenja. Više o posebnom stručnom obrazovanju za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja možete pronaći ovdje, a o dozimetrijskom nadzoru saznajte ovdje
Prije početka rada u području izloženosti svi budući izloženi radnici moraju pribaviti dokaz o tome da udovoljavaju posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti, a koji se prilaže obrascu DOZ. Dokazom se smatra svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti izdana od strane zdravstvene ustanove koja obavlja djelatnost medicine rada, trgovačkog društva koje obavlja djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada koju je za provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika ovlastio ministar nadležan za zdravlje.
Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti starija od godine dana. Više o posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti, kao i o medicinama rada koje obavljaju zdravstvene preglede saznajte ovdje.
Za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim radnikom je umjesto obrazca DOZ potrebno dostaviti mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto tog radnika nije u području izloženosti, kako je navedeno u točki 6.b).
Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja iz točke 7. donosi podnositelj zahtjeva i mora biti izrađen u skladu s uputama danim u Prilogu XV. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12).
Akt mora biti ovjeren žigom i potpisom s naznačenim danom donošenja i danom stupanja na snagu.
Dokument naveden pod točkom 8. je dokaz da su uplaćene upravne pristojbe kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.

 

DJELATNOST UVOZA, IZVOZA ILI PRODAJE RADIOAKTIVNIH IZVORA

Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza, izvoza ili prodaje radioaktivnih izvora podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL – IZV kojem treba priložiti: 

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. dokaz o osiguranom skladištenju ili zbrinjavanju radioaktivnoga izvora ako ga nije moguće isporučiti naručitelju,odnosno izjavu proizvođača ili inozemnog dobavljača radioaktivnih izvora koje podnositelj zahtjeva namjerava uvoziti da će bez odgode prihvatiti radioaktivne izvore ako ih nije moguće isporučiti naručitelju,

3. dokaz o uplati propisanih pristojbi

Dokumentom navedenim pod točkom 1. podnositelj zahtjeva dokazuje svoj pravni status. Za trgovačka društva, poliklinike, dionička društva i sl. to je izvod iz registra trgovačkog suda dok je za primjerice ordinacije u području medicini to rješenje ministarstva nadležnog za zdravlje kojim se ordinaciji odobrava obavljanje određene djelatnosti, a za obrte to je obrtnica.
Zahtjev za obavljanje djelatnosti uvoza ili izvoza može podnjeti i ona pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave koje želi uvoziti radioaktivne izvore za vlastite potrebe pri čemu iz dostavljenog dokumenta mora biti vidljivo da je djelatnost koja se obavlja uporabom radioaktivnih izvora upisana u trgovački sud i/ili odobrena rješenjem nadležnog tijela državne uprave. Pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave koje želi uvoziti radioaktivne izvore za vlastite potrebe prethodno mora ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora.
Dokumetnom navedenim u točki 2. podnositelj zahtjeva dokazuje da će biti u mogućnosti uskladištiti ili zbrinuti radioaktivni izvor ukoliko ga po uvozu ne bude u mogućnosti odmah isporučiti naručitelju. Dokument kojim se to dokazje jest ugovor s ovlaštenim skladištem radioaktivnog otpada. Ukoliko podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti pribaviti ugovor ove vrste, može priložiti izjavu proizvođača radioaktivnih izvora od kojih radioaktivne izvore namjerava uvoziti o tome da će bez odgode prihvatiti radioaktivni izvor ukoliko ga po uvozu ne bude u mogućnosti odmah isporučiti naručitelju. U tom slučaju, odobrenje će biti dano za obavljanje djelatnosti uvoza radioaktivnih izvora isključivo tog proizvođača.
Dokaz o uplati propisanih pristojbi koji se navodi u točki 3. je dokaz da su uplaćene upravne pristojbe kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.

 
  • DJELATNOST PRIJEVOZA RADIOAKTIVNIH IZVORA          

Prije podnošenja zahtjeva za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prijevoza radioaktivnih izvora, podnositelj zahtjeva mora imati valjani Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja izrađen u smislu pravilnika kojim su utvrđeni opseg i sadržaj tog plana i programa, obveza, učestalost i rokovi provjere učinkovitosti te način, opseg i rokovi izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela, kao i način odobravanja.
Prije podnošenja zahtjeva za davanje odobrenje za obavljanje djelatnosti prijevoza zatvorenih radioaktivnih izvora 1., 2. i 3. kategorije u smislu Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12), podnositelj zahtjeva mora imati valjan Sigurnosni plan izrađen u smislu istog pravilnika.
Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prijevoza radioaktivnih izvora podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL – IZV kojem treba priložiti: 

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status osobe,

2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,

3. analizu rizika

4. za svakog izloženog radnika:

- popunjen obrazac DOZ,

- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

- presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,

5. popis osoba koje prevoze radioaktivne izvore s preslikom potvrde o stručnoj osposobljenosti za prijevoz radioaktivnih izvora,

6. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

7. dokaz o uplati propisanih pristojbi.

Dokumentom navedenim pod točkom 1. podnositelj zahtjeva dokazuje svoj pravni status. Za trgovačka društva, poliklinike, dionička društva i sl. to je izvod iz registra trgovačkog suda dok je za primjerice za obrte to obrtnica. Iz dostavljenog dokumenta mora biti vidljivo da je djelatnost prijevoza, odnosno djelatnost pri obavljanju koje je nužno prevoziti radioaktivne izvore upisana u trgovački sud i/ili odobrena rješenjem nadležnog tijela državne uprave.
Dokument naveden pod točkom 2. jest akt kojim podnositelj zahtjeva sukladno zakonskim odredbama imenuje osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Uvjeti na stručno obrazovanje osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja dani su ovdje. Izgled akta o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja nije propisan pa je podnositelj zahtjeva slobodan kreirati vlastiti akt ili koristiti obrazac AKT-OO.

 Analizu rizika, dokument naveden pod točkom 3., potrebno je izraditi prema uputama u Prilogu XVI. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12) i mora biti ovjerena od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.

Dostavljanjem popunjenog i ovjerenog obrasca DOZ navedenog u točki 4. se buduće izložene radnike prijavljuje za dozimetrijski nadzor.Obrascu DOZ je potrebno priložiti dokaz o posjedovanju stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja. Više o posebnom stručnom obrazovanju o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja možete pronaći ovdje, a o dozimetrijskom nadzoru saznajte ovdje
Prije početka rada u području izloženosti svi budući izloženi radnici moraju pribaviti dokaz o tome da udovoljavaju posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti, a koji se prilaže obrascu DOZ. Dokazom se smatra svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti izdana od strane zdravstvene ustanove koja obavlja djelatnost medicine rada, trgovačkog društva koje obavlja djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada koju je za provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika ovlastio ministar nadležan za zdravlje. Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti starija od godine dana. Više o posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti, kao i o medicinama rada koje obavljaju zdravstvene preglede saznajte ovdje.
Zahtjevu je potrebno priložiti i popis osoba koje će prevoziti radioaktivne izvore s preslikom potvrde o stručnoj osposobljenosti za prijevoz radioaktivnih izvora, kako je navedeno u točki 5. Potvrdu o stručnoj osposobljenosti za prijevoz radioaktivnih izvora budući izloženi radnici dobivaju po završenom programu stručne obuke od strane ustanove koju je za to ovlastilo ministarstvo nadležno za obrazovanje, prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari.
Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja iz točke 6. donosi podnositelj zahtjeva i mora biti izrađen u skladu s uputama danim u Prilogu XV. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12). Akt mora biti ovjeren žigom i potpisom s naznačenim danom donošenja i danom stupanja na snagu.
Dokument naveden pod točkom 7. je dokaz da su uplaćene upravne pristojbe kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.

 
  • DJELATNOST SERVISIRANJA I POPRAVLJANJA TE POSTAVLJANJA, UGRADNJE I DEMONTIRANJA RADIOAKTIVNIH IZVORA ILI UREĐAJA U KOJI SU UGRAĐENI RADIOAKTIVNI IZVORI ILI SANACIJE

Prije podnošenja zahtjeva za davanje odobrenje za obavljanje djelatnosti servisiranja i popravljanja te postavljanja, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora ili uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori ili sanacije podnositelj zahtjeva mora imati valjani Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja izrađen u smislu pravilnika kojim su utvrđeni opseg i sadržaj tog plana i programa, obveza, učestalost i rokovi provjere učinkovitosti te način, opseg i rokovi izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela, kao i način odobravanja.
Prije podnošenja zahtjeva za davanje odobrenje za obavljanje djelatnosti servisiranja i popravljanja te postavljanja, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora ili uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori 1., 2. i 3. kategorije u smislu Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12) podnositelj zahtjeva mora imati valjan Sigurnosni plan izrađen u smislu istog pravilnika.
Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje servisiranja i popravljanja te postavljanja, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora ili uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori ili sanacije podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL– IZV kojem treba priložiti:
1.  izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status osobe,
2.  akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,
3.  opis načina servisiranja i poravljanja te postavljanje, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora ili uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori,
5.  za svakog izloženog radnika:

- popunjen obrazac DOZ,

- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,

- presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,

Ako se radioaktivni izvor ili uređaj u koji je ugrađen radioaktivni izvor servisira i popravlja, ugrađuje ili demontira u prostoriji koja je u vlasništvu ili posjedu podnositelja zahtjeva, osim dokumenata navedenih pod točkama 1.-7. potrebno je dostaviti i mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.
Dokumentom navedenim pod točkom 1. podnositelj zahtjeva dokazuje svoj pravni status. Za trgovačka društva, poliklinike, dionička društva i sl. to je izvod iz registra trgovačkog suda dok je za obrte to obrtnica.
Dokument naveden pod točkom 2. jest akt kojim podnositej zahtjeva sukladno zakonskim odredbama imenuje osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Uvjeti na stručno obrazovanje osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja dani su ovdje. Izgled akta o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja nije propisan pa je podnositelj zahtjeva slobodan kreirati vlastiti akt ili koristiti obrazac AKT-OO.
Dokumentom navedenim pod točkom 3. podnositelj zahtjeva dostavlja opis načina servisiranja i poravljanja te postavljanje, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora ili uređaja u koji su ugrađeni radiaoktivni izvori.
Analizu rizika, dokument naveden pod točkom 3., potrebno je izraditi prema uputama u Prilogu XVI. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12) i mora biti ovjerena od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.
Dostavljanjem popunjenog i ovjerenog obrasca DOZ navedenog u točki 5. se buduće izložene radnike prijavljuje za dozimetrijski nadzor. Obrascu DOZ je potrebno priložiti dokaz o posjedovanju stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, ako će izloženi radnik rukovati izvorima ionizirajućeg zračenja. Više o posebnom stručnom obrazovanju za rukovanje i primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja možete pronaći ovdje, a o dozimetrijskom nadzoru saznajte ovdje
Prije početka rada u području izloženosti svi budući izloženi radnici moraju pribaviti dokaz o tome da udovoljavaju posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti, a koji se prilaže obrascu DOZ. Dokazom se smatra svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti izdana od strane zdravstvene ustanove koja obavlja djelatnost medicine rada, trgovačkog društva koje obavlja djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada koju je za provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika ovlastio ministar nadležan za zdravlje.
Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti starija od godine dana. Više o posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti, kao i o medicinama rada koje obavljaju zdravstvene preglede saznajte ovdje.
Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja iz točke 6. donosi podnositelj zahtjeva i mora biti izrađen u skladu s uputama danim u Prilogu XV. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12). Akt mora biti ovjeren žigom i potpisom s naznačenim danom donošenja i danom stupanja na snagu.
Dokument naveden pod točkom 7. je dokaz da su uplaćene upravne pristojbe kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.
Nositelj odobrenja odobrenja za obavljanje servisiranja i popravljanja te postavljanja, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora ili uređaja u koji su ugrađeni raioaktivni izvori ili sanacije prethodno svakom pojedinom popravljajnju direktno vezanim uz radioaktivni izvor te postavljanju, ugrađivanju i demontiranju radioaktivnih izvora ili sanacije mora od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti potvrdu o udovoljvanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja. Zahtjevu za davanje potvrde prilaže se analiza rizika koja je potvrđena od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa. Potvrda se može dati i za pojedinu vrstu, odnosno tip popravljanja, ugrađivanja i demontiranja zatvorenih radioaktivnih izvora.
 

© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti