DJELATNOST S ELEKTRIČNIM UREĐAJIMA
  • DJELATNOST PROIZVODNJE RENDGENSKIH UREĐAJA, AKCELERATORA ILI DRUGIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE
Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL–RDG kojem treba priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,

3.    a) za svakog izloženog radnika:
- popunjen obrazac DOZ,
- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,
- presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,
       b) za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim radnikom:
- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,
- mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto radnika nije u području izloženosti
4.    tlocrt s nazivima prostorija uz opis dijela proizvodnog procesa koji se u pojedinoj prostoriji obavlja,
5.    mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju koja se smatra područjem izloženosti,
6.    opis proizvodnje radioaktivnih rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje,
7.    opis provedbe mjera sigurnosti (osiguranje neovlaštenog pristupa, sistem obavješćivanja, znakovi upozorenja, procedure),
8.    popis mjernih uređaja,
9.    opis provedbe ventilacije
Dokumentom navedenim pod točkom 1. podnositelj zahtjeva dokazuje svoj pravni status. Za trgovačka društva, poliklinike, dionička društva i sl. to je izvod iz registra trgovačkog suda, a za obrte to je obrtnica.
Dokument naveden pod točkom 2. jest akt kojim podnositej zahtjeva sukladno zakonskim odredbama imenuje osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Uvjeti na stručno obrazovanje osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja dani su ovdje. Izgled akta o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja nije propisan pa je podnositelj zahtjeva slobodan kreirati vlastiti akt ili koristiti obrazac AKT-OO
Dostavljanjem popunjenog i ovjerenog obrasca DOZ navedenog u točki 3. a) se buduće izložene radnike prijavljuje za dozimetrijski nadzor. Obrascu DOZ je potrebno priložiti dokaz o posjedovanju stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, ako će izloženi radnik rukovati izvorima ionizirajućeg zračenja. Više o posebnom stručnom obrazovanju za rukovanje i primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja možete pronaći ovdje, a o dozimetrijskom nadzoru saznajte ovdje
Prije početka rada u području izloženosti svi budući izloženi radnici moraju pribaviti dokaz o tome da udovoljavaju posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti, a koji se prilaže obrascu DOZ. Dokazom se smatra svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti izdana od strane zdravstvene ustanove koja obavlja djelatnost medicine rada, trgovačkog društva koje obavlja djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada koju je za provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika ovlastio ministar nadležan za zdravlje.
Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti starija od godine dana. Više o posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti, kao i o medicinama rada koje obavljaju zdravstvene preglede saznajte ovdje.
Za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim radnikom je umjesto obrazca DOZ potrebno dostaviti mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto tog radnika nije u području izloženosti, kako je navedeno u točki 3.b). Više o posebnom stručnom obrazovanju za rukovanje i primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja možete pronaći ovdje.
Podnositelj zahtjeva treba priložiti i tlocrt s nazivima prostorija uz opis dijela proizvodnog procesa koji se u pojedinoj prostoriji obavlja, kako je navedeno u točki 4.
Dokument naveden pod točkom 5. daje ovlašteni stručni tehnički servis koji je ovlašten za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja. Ovim mišljenjem dokazuje se da je udovoljeno uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju koja se smatra područjem izloženosti.
Dokumentom navedenim pod točkom 6. podnositelj zahtjeva dostavlja opis proizvodnje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje.
Dokument naveden pod točkom 7. mora sadržavati podatke o osiguranju neovlaštenog pristupa, sistemu obavješćivanja, znakovima upozorenja i procedure.
Dokumentom iz točke 8. podnositelj zahtjeva dostavlja popis mjernih uređaja, a dokumentom navedenim pod točkom 9. opis provedbe ventilacije.
Analizu rizika, dokument naveden pod točkom 10., potrebno je izraditi prema uputama u Prilogu XVI. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12) i mora biti ovjerena od strane ovlaštenog tehničkog servisa.
Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja iz točke 11. donosi podnositelj zahtjeva i mora biti izrađen u skladu s uputama danim u Prilogu XV. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12). Akt mora biti ovjeren žigom i potpisom s naznačenim danom donošenja i danom stupanja na snagu.
Dokument naveden pod točkom 12. je dokaz da su uplaćene upravne pristojbe kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.

  • DJELATNOST UPORABOM RENDGENSKIH UREĐAJA, AKCELERATORA ILI DRUGIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE
Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL – RDG kojem treba priložiti:
1.    izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,
2.    akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,
3.    mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju u kojoj će se koristiti rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje,
4.    opis namjene i načina uporabe rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje
6.    a) za svakog izloženog radnika
- popunjen obrazac DOZ
- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanaj o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
-  dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja
- presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,
       b) za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim  radnikom:
- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,
- mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto radnika nije u području izloženosti
Dokumentom navedenim pod točkom 1. podnositelj zahtjeva dokazuje svoj pravni status. Za trgovačka društva, poliklinike, dionička društva i sl. to je izvod iz registra trgovačkog suda dok je za primjerice ordinacije u medicini ili dentalnoj medicini to rješenje ministarstva nadležnog za zdravlje kojim se ordinaciji odobrava obavljanje određene djelatnosti, a za obrte to je obrtnica. Iz dostavljenog dokumenta mora biti vidljivo da je djelatnost koja se obavlja uporabom rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje upisana u trgovački sud i/ili odobrena rješenjem nadležnog tijela državne uprave.
Dokument naveden pod točkom 2. jest akt kojim podnositelj zahtjeva sukladno zakonskim odredbama imenuje osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Uvjeti na stručno obrazovanje osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja dani su ovdje. Izgled akta o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja nije propisan pa je podnositelj zahtjeva slobodan kreirati vlastiti akt ili koristiti obrazac AKT-OO.
Dokument naveden pod točkom 3. daje ovlašteni stručni tehnički servis koji je ovlašten za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja. Ovim mišljenjem dokazuje se da je udovoljeno uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju u kojoj će se koristiti rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje, odnosno koja se smatra područjem izloženosti.
Dokumentom navedenim pod točkom 4. treba treba opisati u koje će se svrhe rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje koristiti i na koji način.
Analizu rizika, dokument naveden pod točkom 5., potrebno je izraditi prema uputama u Prilogu XVI. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12) i mora biti ovjerena od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.
Dostavljanjem popunjenog i ovjerenog obrasca DOZ navedenog u točki 6.a) se buduće izložene radnike prijavljuje za dozimetrijski nadzor. Obrascu DOZ je potrebno priložiti dokaz o posjedovanju stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, ako će izloženi radnik rukovati izvorima ionizirajućeg zračenja. Više o posebnom stručnom obrazovanju za rukovanje i primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja možete pronaći ovdje, a o dozimetrijskom nadzoru saznajte ovdje
Prije početka rada u području izloženosti svi budući izloženi radnici moraju pribaviti dokaz o tome da udovoljavaju posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti, a koji se prilaže obrascu DOZ. Dokazom se smatra svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti izdana od strane zdravstvene ustanove koja obavlja djelatnost medicine rada, trgovačkog društva koje obavlja djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada koju je za provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika ovlastio ministar nadležan za zdravlje. Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti starija od godine dana. Više posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti, kao i o medicinama rada koje obavljaju zdravstvene preglede saznajte ovdje.
Za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim radnikom je umjesto obrazca DOZ potrebno dostaviti mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto tog radnika nije u području izloženosti, kako je navedeno u točki 6. b).
Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja iz točke 7. donosi podnositelj zahtjeva i mora biti izrađen u skladu s uputama danim u Prilogu XV. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12). Akt mora biti ovjeren žigom i potpisom s naznačenim danom donošenja i danom stupanja na snagu.
Dokument naveden pod točkom 8. je dokaz da su uplaćene upravne pristojbe kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.

  • DJELATNOST UVOZA, IZVOZA ILI PRODAJE RENDGENSKIH UREĐAJA, AKCELERATORA ILI DRUGIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE
Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza, izvoza ili prodaje rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL – RDG kojem treba priložiti:
1.    izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,
Dokumentom navedenim pod točkom 1. podnositelj zahtjeva dokazuje svoj pravni status. Za trgovačka društva, poliklinike, dionička društva i sl. to je izvod iz registra trgovačkog suda, a za obrte to je obrtnica.
Dokument naveden pod točkom 2. je dokaz da su uplaćene upravne pristojbe kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.
Zahtjev za obavljanje djelatnosti uvoza ili izvoza može podnjeti i ona pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave koje želi uvoziti/izvoziti rendgenske uređaje, akceleratore ili druge električne uređaje koji proizvode ionizirajuće zračenje za vlastite potrebe pri čemu iz dostavljenog dokumenta mora biti vidljivo da je djelatnost koja se obavlja tim uređajima upisana u trgovački sud i/ili odobrena rješenjem nadležnog tijela državne uprave. Pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave koje želi uvoziti rendgenske uređaje, akceleratore ili druge uređaje koji proizvode ionizirajuće zračenje za vlastite potrebe prethodno mora ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti uporabom rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje.

  • DJELATNOST POSTAVLJANJA, DEMONTIRANJA, SERVISIRANJA I POPRAVLJANJA RENDGENSKIH UREĐAJA, AKCELERATORA ILI DRUGIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE
Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti postavljanja, demontiranja, servisiranja i popravljanja rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL – RDG kojem treba priložiti:
1.    izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,
2.    akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,
3.    analizu rizika,
4.    za svakog izloženog radnika:
- popunjen obrazac DOZ
- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
- dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,
- presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,
Dokumentom navedenim pod točkom 1. podnositelj zahtjeva dokazuje svoj pravni status. Za trgovačka društva, poliklinike, dionička društva i sl. to je izvod iz registra trgovačkog suda, a za obrte to je obrtnica. 
Dokument naveden pod točkom 2. jest akt kojim podnositelj zahtjeva sukladno zakonskim odredbama imenuje osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Uvjeti na stručno obrazovanje osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja dani su ovdje. Izgled akta o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja nije propisan pa je podnositelj zahtjeva slobodan kreirati vlastiti akt ili koristiti obrazac AKT-OO.
Analizu rizika, dokument naveden pod točkom 3., potrebno je izraditi prema uputama u Prilogu XVI. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12) i mora biti ovjerena od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.
Dostavljanjem popunjenog i ovjerenog obrasca DOZ navedenog u točki 4. se buduće izložene radnike prijavljuje za dozimetrijski nadzor. Obrascu DOZ je potrebno priložiti dokaz o posjedovanju stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, ako će izloženi radnik rukovati izvorima ionizirajućeg zračenja. Više o posebnom stručnom obrazovanju za rukovanje i primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja možete pronaći ovdje, a o dozimetrijskom nadzoru saznajte ovdje
Prije početka rada u području izloženosti svi budući izloženi radnici moraju pribaviti dokaz o tome da udovoljavaju posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti, a koji se prilaže obrascu DOZ. Dokazom se smatra svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti izdana od strane zdravstvene ustanove koja obavlja djelatnost medicine rada, trgovačkog društva koje obavlja djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada koju je za provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika ovlastio ministar nadležan za zdravlje. Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti starija od godine dana. Više o posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti, kao i o medicinama rada koje obavljaju zdravstvene preglede saznajte ovdje.
Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja iz točke 5. donosi podnositelj zahtjeva i mora biti izrađen u skladu s uputama danim u Prilogu XV. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12). Akt mora biti ovjeren žigom i potpisom s naznačenim danom donošenja i danom stupanja na snagu.
Dokument naveden pod točkom 6. je dokaz da su uplaćene upravne pristojbe kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.
 

© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti