UPUTE ZA IZRADU ANALIZE RIZIKA

Analiza rizika mora sadržavati sljedeće:

 

1. Opći podaci o djelatnosti

1.1. Naziv i adresa pravne ili fizičke osobe, odnosno tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

1.2. Ime i prezime, zvanje i zanimanje osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

1.3. Organizacijska struktura (unutarnje ustrojstvene jedinice) s naznakom onih unutarnjih jedinica koje za obavljanje djelatnosti koriste izvore ionizirajućeg zračenja

1.4. Opis djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

 

2. Podaci o izvorima ionizirajućeg zračenja i prostorijama u kojima se upotrebljavaju

2.1. Opis izvora ionizirajućeg zračenja i uređaja u koje su izvori ionizirajućeg zračenja ugrađeni (navesti najmanje: vrstu izvora ionizirajućeg zračenja: rendgenski uređaj, akcelerator, zatvoreni/otvoreni radioaktivni izvor; za rendgenski uređaj/akcelerator: tip uređaja, max. kV/MeV, mobilni/fiksni; za otvorene/zatvorene radioaktivne izvore: max. aktivnosti)

2.2. Podaci o brzini doze na površini zatvorenog radioaktivnog izvora, odnosno uređaja u koji je zatvoreni radioaktivni izvor ugrađen te na udaljenostima 0,1 m i 1 m od izvora ionizirajućeg zračenja i mogućem radioaktivnom onečišćenju (kontaminaciji)*

2.3. Tlocrt i opis prostorija u kojima se izvori ionizirajućeg zračenja koriste, kao i susjednih prostorija, s naznačenim područjem nadgledanja i područjem posebnog nadgledanja

2.4. Opis sustava provjetravanja

2.5. Predviđeno trajanje uporabe izvora inoizirajućeg zračenja

2.6. Postupanje s radioaktivnim otpadom i njegovo zbrinjavanje te način ispuštanja radioaktivnih tvari u okoliš

 

3. Mjere zaštite izloženih radnika i stanovništva od ionizirajućeg zračenja

3.1. Zaštita izvora ionizirajućeg zračenja i prostorija u kojima se izvor ionizirajućeg zračenja koristi

3.2. Sustavi zaštite (najmanje podatke o znakovima upozorenja, sustavima za prekid zračenja i sl.)

3.3. Administrativne mjere zaštite (najmanje podatke o raspodjeli odgovornosti, organizaciji poslova vezano uz uporabu izvora ionizirajućeg zračenja, pisane procedure i sl.)

3.4. Uporaba osobnih dozimetara i drugih uređaja za mjerenje razine ionizirajućeg zračenja

3.5. Osobna i ostala zaštitna sredstva za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

3.6. Program provjere ionizirajućeg zračenja u prostorijma i radnom okolišu u kojem se koriste ili čuvaju izvori ionizirajućeg zračenja, na radnim mjestima radnika te u susjednim prostorijama ovisno o mjestu uporabe i vrsti izvora

 

4. Izlaganje ionizirajućem zračenju kao posljedica obavljanja djelatnosti i zbrinjavanja radioaktivnog otpada

4.1. Opis radnih mjesta i poslova najvećeg rizika u smislu ozračenja

4.2. Procjena ozračenja izloženih radnika (efektivna i ekvivalentna doza) pri normalnim uvjetima rada

4.3. Procjena ozračenja kritične skupine stanovništva kao posljedica obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i zbrinjavanja radioaktivnog otpada

 

5. Ozračenje u slučaju izvanrednog događaja

5.1. Identifikacija mogućih nezgoda pri obavljanju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

5.2. Procjena razmjera radioaktivnog onečišćenja (kontaminacije)

5.3. Procjena potencijalnog ozračenja izloženih radnika (efektivna i ekvivalentna doza) u slučajevima navedenim pod 5.1. i 5.2.

5.4. Procjena potencijalnog ozračenja stanovništva u slučajevima navedenim pod 5.1. i 5.2.

5.5. Procjena ukupnog rizika koji nosi djelatnost

 

6. Plan optimizacije zaštite od ionizirajućeg zračenja

6.1. Priprema izvješća o provedbi zaštite od ionizirajućeg zračenja i ozračenju izloženih radnika

6.2. Praćenje pokazatelja rizika

6.3. Identifikacija i provjera ozračenja, uključujući kriterije za izvješćivanje u slučaju prekoračenja granica izlaganja

6.4. Plan smanjenja rizika vezanog uz ozračenje

6.5. Plan smanjenja ozračenja

 

7. Ovjera i stručno mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa s predloženim mjerama smanjenja rizika

 

*Podaci traženi u točki 2.2. navode se u slučaju izrade analize rizika za potrebe ishođenja obnovljenog odobrenja za obavljanje djelatnosti sa zatvorenim radioaktivnim izvorima.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti