ODOBRENJE ZA DJELATNOST

 

Svaka pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu pravna ili fizička osoba) obvezna je prije početka obavljanja određene djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnost u smislu Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15).

Svaka pravna ili fizička osoba kojoj je dano odobrenje za obavljanje određene djelatnosti s izvorom ionizirajućeg zračenja je nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja.

 

Djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja za koje je potrebno ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti su:

a)    djelatnosti s radioaktivnim izvorima:

 • proizvodnja radioaktivnih izvora
 • uporaba radioaktivnih izvora
 • uvoz i izvoz radioaktivnih izvora
 • prijevoz radioaktivnih izvora
 • servisiranje i popravljanje radioaktivnih izvora i uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori
 • postavljanje i ugradnja te demontiranje radioaktivnih izvora i uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori
 • prodaja i svaka druga vrsta prometa radioaktivnih izvora
 • sanacija.

b)   djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje:

 • proizvodnja
 • uporaba
 • uvoz i izvoz
 • postavljanje te demontiranje
 • servisiranje i popravljanje
 • prodaja i svaka druga vrsta prometa.

Zahtjev za davanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na odgovarajućem obrascu i prilažu mu se potrebni dokumenti.

Po zaprimanju urednog zahtjeva prema članku 101. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost je dužan donijeti rješenje i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 


 

ROKOVI VAŽENJA I OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

 

Prvo odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja daje se na rok od 5 godina.

Nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja obvezan je dva mjeseca prije isteka roka valjanosti odobrenja za obavljanje djelatnosti zatražiti obnovu istog, ako namjerava i nadalje obavljati istu djelatnost.

Obnovljeno odobrenje za obavljanje djelatnosti daje se na rok od najduže 10 godina, ovisno o vrsti izvora ionizirajućeg zračenja i djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja za koju se odobrenje traži, kao i o riziku vezanom uz tu djelatnost.

U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nositelj odobrenja i korisnik obvezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti.

Odobrenje za obavljanje djelatnosti prestaje važiti s danom zaprimanja obavijesti o prestanku obavljanja djelatnosti.

 


 

IZMJENA UVJETA POD KOJIMA JE DANO ODOBRENJE

 

U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dano odobrenje za obavljanje djelatnosti, nositelj odobrenja obvezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od dana nastupanja izmjena i priložiti dokaze o tome.

Pravni slijednik nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ili korisnika mora u roku od 15 dana od dana upisa u registar trgovačkog suda ili drugog odgovarajućeg registra u pisanom obliku o tome obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i priložiti dokaze o tome.

Po zaprimljenim obavijestima, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će podatke o izmjeni unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

 


 

IZUZEĆA OD OBVEZE ISHOĐENJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE  DJELATNOSTI

 

Za obavljanje djelatnosti s radioaktivnom tvari nije potrebno odobrenje za djelatnost ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Za obavljanje djelatnosti sa zatvorenim radioaktivnim izvorom nije potrebno odobrenje za djelatnost ako apsorbirana doza u jedinici vremena na udaljenosti 0,1 m od bilo koje dostupne površine zatvorenog radioaktivnog izvora ili uređaja u kojem se nalazi zatvoreni radioaktivni izvor, ni pod kojim uvjetom ne može prijeći 1 µGy na sat.

Pravna ili fizička osoba koja za obavljanje djelatnosti koristi ovakve radioaktivne izvore naziva se korisnik. Korisnik ne smije započeti koristiti takav radioaktivni izvor prije nego Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost izda dozvolu za uporabu istog.

 

Za obavljanje djelatnosti uporabom štitova i balasta od osiromašenog urana nije potrebno odobrenje za obavljanje djelatnosti.

Pravna ili fizička osoba koje za obavljanje djelatnosti koristi štitove i balaste od osiromašenog urana naziva se korisnik. Korisnik ne smije započeti koristiti štit i balast od osiromašenog urana prije nego Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost izda dozvolu za uporabu istih.

 


 

POSTUPAK ISHOĐENJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

 

Postupak ishođenja odobrenja ovisi o djelatnosti i vrsti izvora ionizirajućeg zračenja.

Postupak ishođenja odobrenja:

1. RADIOAKTIVNI IZVORI

2. RENDGENSKI UREĐAJI, AKCELERATORI I DRUGI ELEKTRIČNI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE


Obavijesti
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti