ODOBRENJE ZA DJELATNOST

Svaka pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave koje pri obavljanju određene djelatnosti namjerava koristiti izvore ionizirajućeg zračenja mora prethodno ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja. U smislu Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10)(dalje u tekstu: Zakon), djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja jest ljudska aktivnost tijekom koje može doći do povećanja ozračenja pojedinca od umjetnog izvora ionizirajućeg zračenja ili od prirodnih izvora ionizirajućeg zračenja kada se obrađuju zbog fisijskih ili fertilnih svojstava, osim u slučaju ozračenja pri izvanrednom događaju.

Odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja daje ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost. Postupak ishođenja odobrenja ovisi o djelatnosti i vrsti izvora koji se pri obavljanju te djelatnosti koristi.

Pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave kojem je dano odobrenje za obavljanje određene djelatnosti s izvorom ionizirajućeg zračenja naziva se nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (dalje u tekstu: nositelj odobrenja).

Djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja za koje je potrebno ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti su:

a)    s radioaktivnim izvorima:
 • proizvodnja radioaktivnih izvora
 • uporaba radioaktivnih izvora
 • uvoz i izvoz radioaktivnih izvora
 • prijevoz radioaktivnih izvora
 • servisiranje i popravljanje radioaktivnih izvora i uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori
 • postavljanje i ugradnja te demontiranje radioaktivnih izvora i uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori
 • prodaja i svaka druga vrsta prometa radioaktivnih izvora
 • sanacija.
 b)   s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje:
 • proizvodnja
 • uporaba
 • uvoz i izvoz
 • postavljanje te demontiranje
 • servisiranje i popravljanje
 • prodaja i svaka druga vrsta prometa.
Zahtjev za davanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na odgovarajućem obrascu i prilažu se svi potrebni dokumenti.
Po zaprimanju urednog zahtjeva (odnosno, od dana kada se podnešeni zahtjev smatra potpun u smislu da sadrži sve potrebne dokumente i podatke), prema članku 101. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost je dužan donijeti rješenje i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
ROKOVI VAŽENJA I OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA
Prvo odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja daje se na rok od 5 godina.
Nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja obvezan je dva mjeseca prije isteka roka valjanosti odobrenja za obavljanje djelatnosti zatražiti obnovu istog, ako namjerava i nadalje obavljati istu djelatnost.
Obnovljeno odobrenje za obavljanje djelatnosti daje se na rok od najduže 10 godina, ovisno o vrsti izvora ionizirajućeg zračenja i djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja za koju se odobrenje traži, kao i o riziku vezanim uz tu djelatnost.
U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nositelj odobrenja i korisnik obvezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti. Odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja prestaje važiti s danom izvršnosti rješenja o brisanju nositelja odobrenja iz odgovarajućeg registra, bez obzira na rok na koje je dano.
U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dano odobrenje za obavljanje djelatnosti, nositelj odobrenja obvezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od dana nastupanja izmjena i priložiti dokaze o tome.
IZMJENA UVJETA POD KOJIMA JE DANO ODOBRENJE
 U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dano odobrenje za obavljanje djelatnosti, nositelj odobrenja obvezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od dana nastupanja izmjena i priložiti dokaze o tome. Po zaprimljenoj obavijesti, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će podatke o izmjeni unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.
Pravni sljednik nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ili korisnika mora u roku od 15 dana od dana upisa u registar trgovačkog suda ili drugog odgovarajućeg registra u pisanom obliku o tome obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i priložiti dokaze o tome. Po zaprimljenoj obavijesti, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će podatke o izmjeni unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.
► IZUZECI
RADIOAKTIVNE TVARI
Za obavljanje djelatnosti s radioaktivnom tvari nije potrebno prethodno ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
ukupna aktivnost ili koncentracija aktivnosti radionuklida uključenih u djelatnost ne prelazi vrijednosti utvrđene Pravilnikom o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 125/06),
 1. aktivnost ili koncentracija aktivnosti radionuklida u radioaktivnoj tvari ne prelazi vrijednost utvrđenu Pravilnikom o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 125/06).
ZATVORENI RADIOAKTIVNI IZVOR
Za obavljanje djelatnosti sa zatvorenim radioaktivnim izvorom nije potrebno prethodno ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti ako apsorbirana doza u jedinici vremena na udaljenosti 0,1 m od bilo koje dostupne površine zatvorenog radioaktivnog izvora ili uređaja u kojem se nalazi zatvoreni radioaktivni izvor, ni pod kojim uvjetom ne može prijeći 1 µGy na sat.
Tijelo državne vlasti, tijelo državne uprave ili tijelo područne (regionalne) i lokalne samouprave te pravna ili fizička osoba koje za obavljanje djelatnosti koristi ovakve zatvorene radioaktivne izvore naziva se korisnik.
Korisnik ne smije započeti koristiti navedeni zatvoreni radioaktivni izvor prije nego Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost izda dozvolu za uporabu istih.
ŠTITOVI I BALASTI OD OSIROMAŠENOG URANA
Za obavljanje djelatnosti uporabom štitova i balasta od osiromašenog urana nije potrebno ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti. 
Tijelo državne vlasti, tijelo državne uprave ili tijelo područne (regionalne) i lokalne samouprave te pravna ili fizička osoba koje za obavljanje djelatnosti koristi štitove i balaste od osiromašenog urana naziva se korisnik.
Korisnik ne smije započeti koristiti štit i balast od osiromašenog urana prije nego Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost izda dozvolu za uporabu istih.
RENDGENSKI UREĐAJ, AKCELERATOR I DRUGI ELEKTRIČNI UREĐAJ
Za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajem, akceleratorom i drugim električnim uređajem koji proizvodi ionizirajuće zračenje nije potrebno prethodno ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:
1. najveća razlika napona električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje ne prelazi vrijednost od 30 kV u bilo kojem trenutku tijekom uporabe,
2. apsorbirana doza u jedinici vremena na udaljenosti 0,1 m od bilo koje dostupne površine električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje, ni pod kojim uvjetom ne može prijeći 1 µGy na sat.

► POSTUPAK ISHOĐENJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Postupak ishođenja odobrenja ovisi o djelatnosti i vrsti izvora ionizirajućeg zračenja. U nastavku su opisani postupci ishođenja odobrenja za obavljanje nekih (najčešćih) djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja. Za informaciju o postupku ishođenja odobrenja za obavljanje onih djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja za koje postupak ishođenja odobrenja nije opisan, nazovite Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost ili pošaljite upit poštom, odnosno putem faxa ili maila.
Postupak ishođenja odobrenja:
 

Obavijesti
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti