IZVORI IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Izvor ionizirajućeg zračenja jest svaki uređaj, postrojenje ili tvar koja proizvodi ili odašilje ionizirajuće zračenje, a koji nisu isključeni od primjene Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10), uključivo i nuklearni materijal.

  • PODJELA IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Izvori ionizirajućeg zračenja dijele se na radioaktivne izvore i električne uređaje koji proizvode ionizirajuće zračenje (npr. rendgenski uređaj i akcelerator).

Radioaktivni izvor je radioaktivna tvar koja nije izuzeta, a radioaktivna tvar je tvar koja sadrži, osim ostalih, i atome s nestabilnim jezgrama koje svojim raspadom proizvode ionizirajuće zračenje.

Prema izvedbi, radioaktivni izvor može biti zatvoreni radioaktivni izvor i otvoreni radioaktivni izvor. Zatvoreni radioaktivni izvor jest radioaktivni izvor zatvoren u nepropusnoj ovojnici od neradioaktivne tvari tako da radioaktivna tvar ne može doći u dodir s okolišem. Otvoreni radioaktivni izvor jest radioaktivni izvor koji nije zatvoreni radioaktivni izvor, a može biti u krutom, tekućem ili plinovitom stanju.

IZUZEĆE

Radioaktivnim izvorom ne smatra se ona radioaktivna tvar koja sadrži radionuklide aktivnosti ili koncentracije aktivnosti manje od graničnih vrijednosti utvrđenih Pravilnikom o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 125/06).

ISKLJUČENJE OD PRIMJENE ZAKONA

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10) ne odnosi se na prirodnu razinu ionizirajućeg zračenja podrijetlom iz svemira, Zemljine kore ili ljudi ako nije promijenjena ljudskom djelatnošću, osim u slučaju radnih aktivnosti. Radne aktivnosti su ljudske aktivnosti koje se ne ubrajaju u djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, a pri kojima može doći do povećanja ozračenja radnika i stanovnika od prirodnih izvora ionizirajućeg zračenja.

KATEGORIZACIJA

Nositelj odobrenja ili prijevoznik određuje kategoriju svakog radioaktivnog izvora ili skupa radioaktivnih izvora ili nuklearnog materijala.

Kategorija radioaktivnog izvora ili skupa radioaktivnih izvora određuje se prema metodologiji specificiranoj u Prilogu II. Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12).

Kategorija radioaktivnog izvora određuje se prema vrijednosti omjera aktivnosti tog radioaktivnog izvora (A) izražene u TBq i pripadajuće D-vrijednosti za radionuklid (D) koja je dana u Tablici 2. Priloga II. navedenog Pravilnika. Veza između kategorije radioaktivnog izvora i omjera A/D radioaktivnog izvora dana je u donjoj tablici.

Kategorija skupa radioaktivnih izvora koji sadrže isti radionuklid određuje se prema vrijednosti omjera A/D skupa radioaktivnih izvora koji sadrže isti radionuklid, a koja se računa se na način:

                

gdje je Ai – aktivnost svakog radioaktivnog izvora izražena u TBq, a D – D-vrijednost za taj radionuklid koja je dana u Tablici 2. Priloga II. navedenog pravilnika.

Veza između kategorije skupa radioaktivnih izvora koji sadrže isti radionuklid i omjera A/D skupa radioaktivnih izvora koji sadrže isti radionuklid dana je u donjoj tablici.

Kategorija skupa radioaktivnih izvora koji sadrže različite radionuklide određuje se prema vrijednosti omjera A/D skupa radioaktivnih izvora koji sadrže različite radionuklide, a koja se računa se na sljedeći način:

  

gdje je Ai,n – aktivnost svakog pojedinog izvora i radionuklida n izražena u TBq, a Dn – D-vrijednost za radionuklid n koja je dana u Tablici 2. Priloga II. navedenog pravilnika.

Veza između kategorije skupa radioaktivnih izvora koji sadrže različite radionuklide i omjera A/D skupa radioaktivnih izvora koji sadrže različite radionuklide dana je u donjoj tablici.

Tablica: KATEGORIZACIJA IZVORA PREMA OMJERU AKTIVNOSTI I D-VRIJEDNOSTI

kategorija

omjer A/D

1

A/D > 1000

2

1000 > A/D ≥ 10

3

10 > A/D ≥ 1

4

1 > A/D ≥ 0.01

5

0.01 > A/D > izuzet*/D

* Izuzete vrijednosti su dane u Tablici 1. Priloga I. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (»Narodne novine« br. 125/06) i Pravilnika donesenog na temelju članka 33. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« br. 28/10)

Nositelj odobrenja ili prijevoznik obvezan je prema kategoriji utvrditi sigurnosne mjere i postupke koji će udovoljavati zahtjevima osiguranja sukladno Prilogu V. navedenog pravilnika, a u slučaju specifične ili povećane prijetnje iz Priloga IV. navedenog pravilnika.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti