ZATVORENI RADIOAKTIVNI IZVOR I OU

ZATVORENI RADIOAKTIVNI IZVOR I OU

ZATVORENI RADIOAKTIVNI IZVORI

Zahtjev za davanje dozvole za uporabu zatvorenog radioaktivnog izvora podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost, a prilaže mu se:

  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju zatvorenog radioaktivnog izvora provedeno najranije mjesec dana prije podnošenja zahtjeva i

 

  • dokaz o uplati propisanih pristojbe kako je regulirano posebnim zakonom ( podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.)

ZATVORENI RADIOAKTIVNI IZVORI ZA KOJE NIJE POTREBNO ODOBRENJE ZA DJELATNOST

ŠTITOVI I BALASTI OD OSIROMAŠENOG URANA

Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu za zatvorene radioaktivne izvore za koje nije potrebno ishoditi odobrenje za djelatnost, odnosno štitove i balaste od osiromašenog urana podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost u pisanom obliku. Zahtjevu treba priložiti:

 

  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju zatvorenog radioaktivnog izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana, provedeno najranije mjesec dana prije podnošenja zahtjeva iz kojeg je vidljivo da je apsorbirana doza u jedinici vremena na udaljenosti 0,1 m od bilo koje dostupne površine zatvorenog radioaktivnog izvora ili uređaja u kojem se nalazi zatvoreni radioaktivni izvor ni pod kojim uvjetom ne može prijeći 1 µGy na sat (članak 4. stavak 1. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12, 89/13) i

 

  • dokaz o uplati propisanih pristojbi ( kako je regulirano posebnim zakonom, a podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje).

 


RADIOAKTIVNI IZVORI S ISTOM VRSTOM RADINUKLIDA JEDNAKE AKTIVNOSTI KOJI SE KORISTE KAO SASTAVNI DIO JAVLJAČA POŽARA (DETEKTORI DIMA) 

 

Za radioaktivne izvore s istom vrstom radionuklida jednake aktivnosti koji se koriste kao sastavni dio javljača požara (detektori dima) u postrojenju ili sustavu za dojavu požara Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost daje zajedničku dozvolu za uporabu u kojoj se uz podatke o radioaktivnom izvoru i njegovoj pojedinačnoj aktivnosti, navodi ukupni broj istovrsnih radioaktivnih izvora te mjesto gdje su ugrađeni.

Zahtjev za uporabu ovih zatvorenih radioaktivnih izvora podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost u pisanom obliku. Zahtjevu treba priložiti:

  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju zatvorenog radioaktivnog izvora provedeno najranije mjesec dana prije podnošenja zahtjeva i

 

  • dokaz o uplati propisanih pristojbi ( kako je regulirano posebnim zakonom, a podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje).

U slučaju da se promijeni broj radioaktivnih izvora koji se koriste kao sastavni dio javljača požara (detektori dima) u postrojenju ili sustavu za dojavu požara za koji je dana zajednička dozvola za uporabu, korisnik je obvezan Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost podnijeti zahtjev za davanje nove zajedničke dozvole za uporabu.


► PRVO ISPITIVANJE

U slučaju prvog ispitivanja, izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju zatvorenog radioaktivnog izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana obvezna je od ovlaštenog stručnog tehničkog servisa zatražiti pravna ili fizička osoba koja proizvede, proda, isporuči, uveze, postavlja ili ugradi, iznajmi ili na drugi način obavi promet radioaktivnih izvora i mora ga predati pravnoj ili fizičkoj osobi koja će zatvoreni radioaktivni izvor, odnosno štit i balast od osiromašenog urana koristiti.

ROK VAŽENJA DOZVOLE ZA UPORABU

Dozvola za uporabu zatvorenog radioaktivnog izvora daje se na rok od 12 mjeseci od dana navedenog na izvješću ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.

Dozvola za uporabu zatvorenog radioaktivnog izvora za kojeg nije bilo potrebno prethodno ishoditi odobrenje za djelatnost, kao i za uporabu štita i balasta od osiromašenog urana, daje se na rok od 5 godina.

 

 

OBNOVA DOZVOLE ZA UPORABU

 

Prije isteka roka važenja dozvola za uporabu zatvorenog radioaktivnog izvora potrebno je zatražiti obnovu iste, ako nositelj odobrenja namjerava zatvoreni radioaktivni izvor i nadalje koristiti.

 

PRESTANAK VAŽENJA DOZVOLE ZA UPORABU

Dozvola za uporabu radioaktivnog izvora prestaje važiti ako se na radioaktivnim izvorima ili uređajima u koje su ugrađeni radioaktivni izvori obave značajniji popravci, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), odnosno poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije u kojoj se radioaktivni izvor koristi. U tom slučaju obvezno je Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost podnijeti zahtjev za davanje nove dozvole za uporabu.

Zahtjevu je potrebno priložiti novo izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju radioaktivnog izvora, izdano nakon obavljenih značajnijih popravaka, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), odnosno poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije u kojoj se radioaktivni izvor koristi, a koje nije starije od mjesec dana.

 

IZMJENA UVJETA POD KOJIM JE DANA DOZVOLA ZA UPORABU

 

U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola za uporabu radioaktivnog izvora te štita i balasta od osiromašenog urana (promjena naziva, adrese i sl.), nositelj odobrenja, odnosno korisnik obvezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od dana nastupanja izmjena i priložiti dokaze o tome. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti podatke o izmjeni unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

Pravni slijednik nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, odnosno korisnika mora u roku od 15 dana od dana upisa u registar trgovačkog suda ili drugog odgovarajućeg registra u pisanom obliku o tome obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i priložiti dokaze o tome. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti podatke o izmjeni unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

 

UKIDANJE DOZVOLE ZA UPORABU

 

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može ukinuti dozvolu za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja te štita i balasta od osiromašenog urana ako inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost utvrdi da nositelj odobrenja, odnosno korisnik ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona.

 


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti