OTVORENI RADIOAKTIVNI IZVORI
OTVORENI RADIOAKTIVNI IZVORI
Nositelj odobrenja podnosi Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost zahtjev za davanje dozvole za uporabu otvorenih radioaktivnih izvora u pisanom obliku. Zahtjevu treba priložiti:
izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorija i radnog okoliša u kojem se koriste ili čuvaju otvoreni radioaktivni izvori, a koje nije starije od mjesec dana,
dokaz o uplati propisanih prostojbi.
Izvješće navedeno u točki 1. daje ovlašteni stručni tehnički servis po obavljenom ispitivanju prostorija i radnog okoliša u kojem se koriste ili čuvaju otvoreni radioaktivni  izvora i njima se dokazuje da su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom i pravilnicima donesenima na temelju Zakona. Vrsta radionuklida i njihova količina (aktivnost) navedena u izvješću mora odgovarati onoj odobrenoj dozvolom za nabavku istih.
Zahtjevu je potrebno priložiti i dokaz o uplati propisanih pristojbi navedenim u točki 2., kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.

ROK VAŽENJA DOZVOLE ZA UPORABU

Dozvola za uporabu za otvorene radioaktivne izvore koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini ili za znanstvena i druga istraživanja daje se za više radionuklida s naznačenom ukupnom aktivnošću pojedinog radionuklida na rok od 12 mjeseci od dana davanja izvješća ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorija i radnog okoliša u kojem se koriste ili čuvaju otvoreni radioaktivni izvori. Nabavka i utrošak radionuklida mogu biti višekratni u tom razdoblju pri čemu se ne smiju prijeći vrijednosti ukupne aktivnosti određenoga radionuklida u razdoblju za koje je dana dozvola za nabavku i dozvola za uporabu.

OBNOVA DOZVOLE ZA UPORABU

Nositelj odobrenja kojem je dana dozvola za uporabu otvorenog radioaktivnog izvora obvezan je prije isteka roka važenja iste od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti obnovu ako namjerava zatvoreni radioaktivni izvor i nadalje koristiti. Zahtjevu treba priložiti novo izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorija i radnog okoliša u kojem se koriste ili čuvaju otvoreni radioaktivni izvori, a koje nije starije od mjesec dana.
PRESTANAK VAŽENJA DOZVOLE ZA UPORABU

Dozvola za uporabu radioaktivnog izvora prestaje važiti ako se na radioaktivnim izvorima ili uređajima u koje su ugrađeni radioaktivni izvori obave značajniji popravci, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), odnosno poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije u kojoj se radioaktivni izvor koristi. U tom slučaju obvezno je Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost podnijeti zahtjev za davanje nove dozvole za uporabu. Zahtjevu je potrebno priložiti novo izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju radioaktivnog izvora, izdano nakon obavljenih značajnijih popravaka, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), odnosno poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije u kojoj se radioaktivni izvor koristi, a koje nije starije od mjesec dana.

IZMJENA UVJETA POD KOJIM JE DANA DOZVOLA ZA UPORABU
U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola za uporabu radioaktivnog izvora (promjena naziva, adrese i sl.), nositelj odobrenja, odnosno korisnik obvezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od dana nastupanja izmjena i priložiti dokaze o tome. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti podatke o izmjeni unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.
Pravni sljednik nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, odnosno korisnika mora u roku od 15 dana od dana upisa u registar trgovačkog suda ili drugog odgovarajućeg registra u pisanom obliku o tome obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i priložiti dokaze o tome. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti podatke o izmjeni unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.
UKIDANJE DOZVOLE ZA UPORABU
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može ukinuti dozvolu za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja ako inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost utvrdi da nositelj odobrenja, odnosno korisnik ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona.
 

© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti