ELEKTRIČNI UREĐAJI

RENDGENSKI UREĐAJI, AKCELERATORI I DRUGI ELEKTRIČNI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE

(Za akceleratore koji se koriste za terapiju u medicine upute vrijede do 31. prosinca 2013. godine)
Nositelj odobrenja podnosi Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost zahtjev za davanje dozvole za uporabu rendgenskog uređaja, akceleratora i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje u pisanom obliku. Zahtjevu treba priložiti: 
  1. izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispunjavanju rendgenskog uređaja i drugog električnog uređaja koje nije starije od mjesec dana,
  2. dokaz o uplati propisanih prostojbi.
Izvješće navedeno u točki 1. daje ovlašteni stručni tehnički servis po obavljenom ispitivanju rendgenskog uređaja, akceleratora i drugog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje i njime se dokazuje da su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom i pravilnicima donesenima na temelju Zakona.
Zahtjevu je potrebno priložiti i dokaz o uplati propisanih pristojbi navedenim u točki 2., kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.
U slučaju dozvole za uporabu rendgenskog uređaja koji se koristi za dijagnostiku ili terapiju u medicini ili dentalnoj medicini, potrebno ju je izvjesiti na vidno mjesto tako da je osobi koja koristi uređaj ili pacijentu razvidno da uređaj udovoljava uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja sukladno važećim propisima. Dozvola za uporabu ili njena preslika za pokretni rendgenski uređaj koji se koristi u operacijskim dvoranama ili u bolesničkim sobama mora se nalaziti uz upravljački uređaj istog, pričvršćena na prikladan način.

 ► PRVO ISPITIVANJE

U slučaju prvog ispitivanja, pravna ili fizička osoba koja proizvede, proda, isporuči, uveze, postavi, iznajmi ili na drugi način obavi drugu vrstu prometa rendgenskog uređaja, akceleratora ili drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje poslije njihove montaže, a prije predaje tih uređaja krajnjem korisniku mora od ovlaštenog stručnog tehničkog servisa zatražiti ispitivanje tih uređaja i mora izvješće predati krajnjem korisniku.
ROK VAŽENJA DOZVOLE ZA UPORABU
Dozvola za uporabu rendgenskog uređaja, akceleratora i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje daje se na rok od dvanaest mjeseci od dana davanja izvješća ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.
OBNOVA DOZVOLE ZA UPORABU
Nositelj odobrenja kojem je dana dozvola za uporabu rendgenskog uređaja i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje obvezan je prije isteka roka važenja iste, od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti obnovu ako namjerava rendgenski uređaj i drugi električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje i nadalje koristiti. Zahtjevu treba priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju rendgenskog uređaja i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje, a koje nije starije od mjesec dana.
 ► PRESTANAK VAŽENJA DOZVOLE ZA UPORABU
Dozvola za uporabu prestaje važiti ako se na uređajima obave značajniji popravci, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja (rendgenska cijev, katodna cijev, generator i sl.), nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), odnosno poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije u kojoj se rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje koristi. U tom slučaju potrebno je zatražiti novu dozvolu za uporabu. Zahtjevu je potrebno priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju rendgenskog uređaja i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje izdano nakon obavljenih značajnijih popravaka, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), odnosno poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije u kojoj se rendgenski uređaj ili drugi električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje koristi, a koje nije starije od mjesec dana.
IZMJENA UVJETA POD KOJIM JE DANA DOZVOLA ZA UPORABU
U slučaju izmjene uvjeta pod kojima je dana dozvola za uporabu rendgenskog uređaja i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje (promjena naziva, adrese i sl.), korisnik je obvezan o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od dana nastupanja izmjena i priložiti dokaze o tome. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti podatke o izmjeni unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.
Pravni sljednik nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, odnosno korisnika mora u roku od 15 dana od dana upisa u registar trgovačkog suda ili drugog odgovarajućeg registra u pisanom obliku o tome obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i priložiti dokaze o tome. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti podatke o izmjeni unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.
UKIDANJE DOZVOLE ZA UPORABU
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može ukinuti dozvolu za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja te štita i balasta od osiromašenog urana ako inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost utvrdi da nositelj odobrenja, odnosno korisnik ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona.

AKCELERATORI KOJI SE KORISTE ZA TERAPIJU U MEDICINI
Od 1. siječnja 2014. godine !!
Nositelj odobrenja podnosi Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost zahtjev za davanje dozvole za uporabu akceleratora koji se koristi za terapiju u medicini u pisanom obliku. Zahtjevu treba priložiti:
1.    Popunjen, potpisan i žigom ovjeren obrazac kojeg će izraditi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, a koji sadrži podatke koji nisu stariji od mjesec dana te
2.    izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju akceleratora, a koje nije starije od mjesec dana i
3.    dokaz o uplati propisanih prostojbi.
Zahtjevu je potrebno priložiti i dokaz o uplati propisanih pristojbi navedenim u točki 3., kako je regulirano posebnim zakonom. Podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.
Dozvolu za uporabu potrebno ju je izvjesiti na vidno mjesto tako da je osobi koja koristi uređaj ili pacijentu razvidno da uređaj udovoljava uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja sukladno važećim propisima.
ROK VAŽENJA DOZVOLE ZA UPORABU
Dozvola za uporabu akceleratora koji se koristi za terapiju u medicini daje se na rok od dvanaest mjeseci od dana davanja izvješća ovlaštenog stručnog tehničkog servisa, odnosno od dana izvršenog mjerenja od strane nositelja odobrenja.
OBNOVA DOZVOLE ZA UPORABU

Nositelj odobrenja kojem je dana dozvola za uporabu akceleratora koji se koristi za terapiju u medicini obvezan je prije isteka roka važenja iste, od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti obnovu ako akcelerator namjerava i nadalje koristiti. Zahtjevu treba priložiti popunjen, potpisan i žigom ovjeren obrazac kojeg će izraditi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i objaviti ga na način da bude dostupan javnosti, a koji sadrži podatke koji nisu stariji od mjesec dana te izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju akceleratora, a koje nije starije od mjesec dana.

PRESTANAK VAŽENJA DOZVOLE ZA UPORABU
Dozvola za uporabu akceleratora koji se koristi za terapiju u medicini prestaje važiti ako se na uređajima obave značajniji popravci, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), odnosno poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije u kojoj se akcelerator za terapiju u medicini koristi. U tom slučaju potrebno je zatražiti novu dozvolu za uporabu. Zahtjevu je potrebno priložiti popunjen, potpisan i žigom ovjeren obrazac kojeg će izraditi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i objaviti ga na način da bude dostupan javnosti, a koji sadrži podatke koji nisu stariji od mjesec dana te izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju akceleratora, izvršeno nakon obavljenih značajnijih popravaka, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), odnosno poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije u kojoj se akcelerator koristi, a koje nije starije od mjesec dana.

IZMJENA UVJETA POD KOJIM JE DANA DOZVOLA ZA UPORABU

U slučaju izmjene uvjeta pod kojima je dana dozvola za uporabu akceleratora koji se koristi za terapiju u medicini, korisnik je obvezan o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od dana nastupanja izmjena i priložiti dokaze o tome. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti podatke o izmjeni unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.
UKIDANJE DOZVOLE ZA UPORABU

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može ukinuti dozvolu za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja te štita i balasta od osiromašenog urana ako inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost utvrdi da nositelj odobrenja, odnosno korisnik ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona.

 

preuzmi pdf


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti