ELEKTRIČNI UREĐAJI

RENDGENSKI UREĐAJI, AKCELERATORI I DRUGI ELEKTRIČNI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE

Zahtjevu za davanje dozvole za uporabu rendgenskog uređaja, akceleratora i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje treba priložiti: 

  1. izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispunjavanju rendgenskog uređaja i drugog električnog uređaja provedeno najranije mjesec dana prije podnošenja zahtjeva i
  2. dokaz o uplati propisanih pristojbe (podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.)

Dozvole za uporabu rendgenskog uređaja koji se koristi za dijagnostiku ili terapiju u medicini ili dentalnoj medicini, potrebno ju je izvjesiti na vidno mjesto tako da osobe koje koriste uređaj ili pacijent vide da uređaj udovoljava propisanim uvjetima.

Dozvola za uporabu (ili njena preslika) za pokretni rendgenski uređaj koji se koristi u operacijskim dvoranama ili u bolesničkim sobama mora se nalaziti uz upravljački uređaj istog, pričvršćena na prikladan način.

 

 ► Prvo ispitivanje

U slučaju prvog ispitivanja, pravna ili fizička osoba koja proizvede, proda, isporuči, uveze, postavi, iznajmi ili na drugi način obavi drugu vrstu prometa rendgenskog uređaja, akceleratora ili drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje poslije njihove montaže, a prije predaje tih uređaja krajnjem korisniku mora od ovlaštenog stručnog tehničkog servisa zatražiti ispitivanje tih uređaja i mora izvješće predati krajnjem korisniku.

 

Rok važenja dozvole za uporabu

 

Dozvola za uporabu rendgenskog uređaja, akceleratora i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje daje se na rok od dvanaest mjeseci od dana davanja izvješća ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.

 

Obnova dozvole za uporabu

 

Nositelj odobrenja kojem je dana dozvola za uporabu rendgenskog uređaja i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje obvezan je prije isteka roka važenja iste, od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti obnovu ako namjerava rendgenski uređaj i drugi električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje i nadalje koristiti.

 

 ► Prestanak važenja dozvol ez auporabu  DOZVOLE ZA UPORABU

 

Dozvola za uporabu prestaje važiti ako se na uređajima obave značajniji popravci, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja (rendgenska cijev, katodna cijev, generator i sl.), nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), odnosno poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije u kojoj se rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje koristi.

U tom slučaju potrebno je zatražiti novu dozvolu za uporabu.

 

 

IZMJENA UVJETA POD KOJIM JE DANA DOZVOLA ZA UPORABU

 

U slučaju izmjene uvjeta pod kojima je dana dozvola za uporabu rendgenskog uređaja i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje (promjena naziva, adrese i sl.), korisnik je obvezan o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od dana nastupanja izmjena i priložiti dokaze o tome. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti podatke o izmjeni unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

 

Pravni slijednik nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, odnosno korisnika mora u roku od 15 dana od dana upisa u registar trgovačkog suda ili drugog odgovarajućeg registra u pisanom obliku o tome obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i priložiti dokaze o tome. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti podatke o izmjeni unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

 

UKIDANJE DOZVOLE ZA UPORABU

 

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može ukinuti dozvolu za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja te štita i balasta od osiromašenog urana ako inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost utvrdi da nositelj odobrenja, odnosno korisnik ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona.


AKCELERATORI KOJI SE KORISTE ZA TERAPIJU U MEDICINI

 

Zahtjev za davanje dozvole za uporabu akceleratora koji se koristi za terapiju u medicini podnosi se na obrascu obrascu DU-AKC, a treba mu  priložiti:

  • popunjen i ovjeren Prilog I koji nije stariji od mjesec dana,
  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa kojim se dokazuje da je udovoljavano uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za prostoriju u kojoj je smješten akcelerator provedeno najranije mjesec dana prije podnošenja zahtjeva,
  • dokaz o uplati propisanih pristojbe kako je regulirano posebnim zakonom ( podaci o iznosima i žiro računu dostupni su ovdje.).

 

Dozvolu za uporabu potrebno ju je izvjesiti na vidno mjesto tako da je osobi koja koristi uređaj ili pacijentu razvidno da uređaj udovoljava uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja sukladno važećim propisima.

 

ROK VAŽENJA DOZVOLE ZA UPORABU

 

Dozvola za uporabu akceleratora koji se koristi za terapiju u medicini daje se na rok od dvanaest mjeseci od dana davanja izvješća ovlaštenog stručnog tehničkog servisa, odnosno od dana izvršenog mjerenja od strane nositelja odobrenja.

 

OBNOVA DOZVOLE ZA UPORABU

Nositelj odobrenja kojem je dana dozvola za uporabu akceleratora koji se koristi za terapiju u medicini obvezan je prije isteka roka važenja iste, od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti obnovu ako akcelerator namjerava i nadalje koristiti.

 

PRESTANAK VAŽENJA DOZVOLE ZA UPORABU

 

Dozvola za uporabu akceleratora koji se koristi za terapiju u medicini prestaje važiti ako se na uređajima obave značajniji popravci, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), odnosno poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije u kojoj se akcelerator za terapiju u medicini koristi.

U tom slučaju potrebno je zatražiti novu dozvolu za uporabu.

 

IZMJENA UVJETA POD KOJIM JE DANA DOZVOLA ZA UPORABU

U slučaju izmjene uvjeta pod kojima je dana dozvola za uporabu akceleratora koji se koristi za terapiju u medicini, korisnik je obvezan o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od dana nastupanja izmjena i priložiti dokaze o tome. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti podatke o izmjeni unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

 

UKIDANJE DOZVOLE ZA UPORABU

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može ukinuti dozvolu za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja te štita i balasta od osiromašenog urana ako inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost utvrdi da nositelj odobrenja, odnosno korisnik ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona.

 


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti