DOZIMETRIJSKI NADZOR

DOZIMETRIJSKI NADZOR

Pod dozimetrijskim nadzorom podrazumjeva se mjerenje osobnog ozračenja, odnosno procjenjivanje efektivne doze. Stupanj osobnog ozračenja mjeri se osobnim dozimetrima za mjerenje vanjskog ozračenja (obvezno filmdozimetrima ili termoluminiscentnim dozimetrima (TLD), a po potrebi i drugim dodatnim osobnim dozimetrima uz izravno ili odgođeno očitanje primljene doze) te provjerom razine zračenja na radnim mjestima i stupnja radioaktivnog onečišćenja osoba ili radnog okoliša i drugim ispitivanjima.

Na temelju rezultata mjerenja dobivenih osobnim dozimetrom procjenjuje se efektivna doza za cijelo tijelo i upisuje se u osobni dozimetrijski karton za svakog izloženog radnika koji se vodi u Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Stupanj izloženosti vanjskom ozračenju izloženih radnika obvezno se mjeri osobnim dozimetrima u dvanaest mjernih razdoblja godišnje.


 

Tko mora biti pod dozimetrijskim nadzorom?

 

Pod dozimetrijskim nadzorom moraju biti:

- izloženi radnici i

- osobe koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

 

Izloženi radnik je radnik koji tijekom obavljanja djelatnosti mora biti u području izloženosti, bez obzira rukuje li izvorima ionizirajućeg zračenja ili ne.

Područje izloženosti je područje na kojem postoji mogućnost da pojedinac ili grupa ljudi bude izložena ionizirajućem zračenju iznad granice ozračenja propisane za pojedinog stanovnika, odnosno iznad 1 mSv u godini dana.

 

Osobe koje rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a ne smatraju se izloženim radnicima ne moraju biti pod dozimetrijskim nadzorom. Nositelj odobrenja je u tom slučaju obvezan od ovlaštenog stručnog tehničkog servisa ishoditi mišljenje da radno mjesto radnika nije u području izloženosti.

 


Tko provodi dozimetrijski nadzor?

 

Obvezno mjerenje osobnih doza provode stručni tehnički servisi koji su ovlašteni za mjerenje osobnog vanjskog ozračenja izloženih radnika ili osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

 


Prijava na dozimetrijski nadzor

Prijava za dozimetrijski nadzor vrši se putem popunjenog i ovjerenog obrasca DOZ koji se dostavlja Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Obrascu DOZ potrebno je priložiti:

  1. dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,
  2. dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,
  3. presliku ocjene zdravstvene sposobnosti.

U slučaju da se za dozimetrijski nadzor prijavljuje radnik koji će prevoziti radioaktivne izvore, obrascu se uz navedeno prilaže i potvrda o stručnoj osposobljenosti za prijevoz radioaktivnih izvora. Potvrdu o stručnoj osposobljenosti za prijevoz radioaktivnih izvora radnici dobivaju po završenom programu stručne obuke od strane ustanove koju je za to ovlastilo ministarstvo nadležno za obrazovanje, prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari.

Više o posebnom stručnom obrazovanju za rukovanje i primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja možete pronaći ovdje

Dokazom o tome da radnik udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti smatra se svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti izdana od strane zdravstvene ustanove koja obavlja djelatnost medicine rada, trgovačkog društva koje obavlja djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada koju je za provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika ovlastio ministar nadležan za zdravstvo. Više posebnim zdravstvenim uvjetima za rad u području izloženosti, kao i o medicinama rada koje obavljaju zdravstvene preglede saznajte ovdje.


Gdje se nosi dozimetar?

 

Osobni dozimetar za utvrđivanje efektivne doze za cijelo tijelo bez obzira na vrstu obvezno se nosi na lijevoj strani prsiju, a ako se nosi zaštitna pregača, ispod zaštitne pregače.

 

Ako izloženi radnik uz obvezne osobne dozimetre nosi i dodatne dozimetre zbog naravi posla koji obavlja: iznad zaštitne odjeće, sa stražnje strane tijela, na ruci, blizu očiju i slično, podaci o primljenim dozama na tim mjestima mjerenja, unose se u osobni karton primljenih doza uz napomenu na kojem mjestu su nošeni.


Dozimetrijski karton

 

Dozimetrijski karton sadrži podatke o osobnom ozračenju svakog izloženog radnika i vodi se pri Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Zahtjev za uvid u dozimetrijski karton izloženog radnika, odnosno za davanje izvoda iz dozimetrijskog kartona može podnijeti izloženi radnik osobno ili osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u nositelju odobrenja.


Rokovi

 

Prijave za dozimetrijski nadzor se za prvo sljedeće mjerno razdoblje (tj. za sljedeći mjesec) zaprimaju do 15. u mjesecu. Smatra se da se prijave pristigle nakon isteka toga roka odnose na mjerno razdoblje koje slijedi nakon sljedećeg (tj. za dva mjeseca).

Nošene dozimetre osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja mora dostaviti ovlaštenom stručnom tehničkom servisu koji provodi osobnu dozimetriju najkasnije petnaest dana poslije isteka prethodnog mjernog razdoblja (tj. do 15. u mjesecu).

 


 ► Tko snosi troškove dozimetrijskog nadzora

 

Troškove dozimetrijskog nadzora snosi nositelj odobrenja.

Za osobe koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, troškove dozimetrijskog nadzora tijekom obrazovanja snose ustanove u okviru čijih se nastavnih planova polaznici obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

 

Za specijalizante, troškove dozimetrijskog nadzora snosi nositelj odobrenja u području izloženosti čijih su izvora ionizirajućeg zračenja na specijalizaciji.


Više poslodavaca

 

Ako izloženi radnik kod istog poslodavca radi na više radnih mjesta koja su u području izloženosti, na svim radnim mjestima koja su u području izloženosti obvezan je nositi isti osobni dozimetar.

Ako izloženi radnik radi u području izloženosti dva ili više poslodavca, svaki od njih mora mu osigurati poseban osobni dozimetar.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u svojoj evidenciji osigurava zbrajanje primljenih doza za tog radnika za određeno vremensko razdoblje.

 


Izbubljeni ili oštećeni dozimetri

 

Ako izloženi radnik izgubi ili ošteti osobni dozimetar ili se i nakon tri mjeseca od isteka roka za povrat dozimetar ne vrati ovlaštenom stručnom tehničkom servisu za osobnu dozimetriju, za predmetno razdoblje mjerenja u osobni karton primljenih doza upisat će se da nije bilo moguće procijeniti efektivnu dozu.

U slučaju da se dozimetar izgubi ili ošteti, potrebno je o tome u pisanom obliku obavijestiti ovlašteni stručni tehnički servis.


Odjava s dozimetrijskog nadzora

 

Odjava s dozimetrijskog nadzora vrši se putem popunjenog i ovjerenog obrasca DOZ . Radnika se s dozimetrijskog nadzora može odjaviti i putem dopisa u kojem se uz ime i prezime radnika i njegovo radno mjestto obvezno navodi i radnikov OIB.

U slučaju da obrazac DOZ nije popunjen ili nije ovjeren žigom i potpisom, odnosno ako dopis ne sadrži sve potrebne podatke ili nije ovjeren žigom i potpisom, radnik neće biti odjavljen s dozimetrijskog nadzora.


Unutarnje ozračenje

 

Stupanj izloženosti unutarnjem ozračenju kod izloženih radnika koji rade s otvorenim radioaktivnim izvorima, određuje se jednom godišnje izravnim mjerenjem radioaktivnosti u cijelom tijelu ili u kritičnim organima, neizravnom procjenom temeljem mjerenja koncentracije radionuklida u biološkim uzorcima ili proračunom očekivane efektivne doze od unošenja radionuklida u organizam iz radnog okoliša u kojem je mjerenjem utvrđena koncentracija radionuklida i na drugi način kojim se mogu osigurati vjerodostojni rezultati.

Stupanj izloženosti unutarnjem ozračenju određuje se proračunom efektivne doze i upisuje u osobni karton primljenih doza izloženog radnika koji radi s otvorenim radioaktivnim izvorima uz napomenu da se radi o unutarnjem ozračenju i načinu na koji je doza procijenjena.

Stupanj izloženosti unutarnjem ozračenju provode stručni tehnički servisi ovlašteni za mjerenje osobnog unutarnjeg ozračenja izloženih radnika ili osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

 


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti