Radiološka sigurnost - Obavijesti
Autor: Urednik

Dana 19. rujna 2015. godine na snagu je stupio Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti (NN 97/15).

Novosti koje donosi ovaj pravilnik su sljedeće:

[ Više... ]
Autor: Urednik

U sklopu EU IPA 2008 projekta Zaštita od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja izrađene su upute za izradu priručnika za provjeru kvalitete rendgenskih uređaja koji se koriste za dijagnostičke preglede i intervencijske postupke u medicini.

Navedene upute dostupne su ovdje gdje se, uz ove, nalaze i upute za izradu priručnika za provjeru kvalitete akceleratora i rendgenskih uređaja koji se koriste za terapiju u medicini.

Na istim stranicama dostupni su i obvezni sadržaji programa osiguranja kvalitete koje su nositelji odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja obvezni uspostaviti.

Autor: Urednik

PROMJENE KOJE NASTAJU STUPANJEM NA SNAGU PRAVLNIKA O ODOBRENJIMA I DOZVOLAMA ZA UPORABU I PROMET IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA (NN 71/12)

Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12) (dalje u tekstu: Pravilnik) stupa na snagu 1. rujna 2012. i donosi promjene u odnosu na odredbe sadržane u pravilniku kojim su do sada bila regulirana odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i ostale potrebne dozvole (nabavka, uvoz, izvoz, uporaba). Izdvajamo neke od navedenih promjena:

● Vrste djelatnosti za koje je potrebno ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti

Stupanjem na snagu Pravilnika, odobrenje za obavljanje djelatnosti je osim za dosadašnje djelatnosti potrebno ishoditi i za postavljanje i ugradnju te demontiranje, servisiranje i popravljanje uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori. Odobrenje je potrebno ishoditi i za obavljanje djelatnosti sanacije u smislu Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10) (dalje u tekstu: Zakon).

● Uvjeti za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

Naglašavamo da je zahtjevu za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom izvora ionizirajućeg zračenja potrebno priložiti i analizu rizika koja mora sadržavati sve navedeno u Prilogu XVI. Pravilnika i koja mora biti potvrđena od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.

Kod podnošenja zahtjeva za davanje odobrenja za obavljanje one djelatnosti koja uključuje osobe koje rukuju izvorima ionizirajućeg  zračenja, a koje se ne smatraju izloženim radnicima, zahtjevu treba priložiti i dokaz da su radnici osposobljeni i za rukovanje izvorima ionizirajućeg  zračenja i za primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja može se dati samo podnositelju zahtjeva koji ima valjani Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja u smislu pravilnika kojim su utvrđeni opseg i sadržaj tog plana i programa, obveza, učestalost i rokovi provjere učinkovitosti te način, opseg i rokovi izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela, kao i način odobravanja.

Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja koji se prilaže zahtjevu mora biti izrađen u skladu s Prilogom XV. Pravilnika.

Odobrenje za obavljanje djelatnosti uporabom zatvorenih radioaktivnih izvora 1., 2. i 3. kategorije u smislu Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12) može se dati samo podnositelju zahtjeva koji ima valjani sigurnosni plan u smislu istog pravilnika.

● Rok na koji se daje odobrenje za obavljanje djelatnosti i obnavljanje istog

Prvo odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja daje se na rok od 5 godina.

Svako sljedeće odobrenje za obavljanje djelatnosti može se dati, ovisno o vrsti izvora ionizirajućeg zračenja i djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja za koju se odobrenje traži, kao i o riziku vezanim uz tu djelatnost, na rok ne duži od 10 godina.

Nositelji odobrenja čija su odobrenja za obavljanje djelatnosti na dan stupanja na snagu Pravilnika izdana prije 5 i više godina od dana stupanja na snagu Pravilnika obvezni su zatražiti obnovu odobrenja za obavljanje djelatnosti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Odobrenja za obavljanje djelatnosti koja su dana prije dana stupanja na snagu Pravilnika prestaju važiti po isteku 5 godina od dana davanja istog. Nositelji odobrenja kojima su dana ova odobrenja obvezni su zatražiti obnovu odobrenja za obavljanje djelatnosti mjesec dana prije isteka 5 godina od dana davanja odobrenja.

● Štitovi i balasti od osiromašenog urana

Štitove i balast od osiromašenog urana treba prijaviti za upis u središnji registar koji se vodi pri Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost i treba ishoditi dozvolu za nabavku, uvoz, izvoz i uporabu (osim za balaste koji se koriste u zrakoplovima i brodovima). Dozvola za uporabu izdaje se na neograničeno vrijeme. Za obavljanje djelatnosti uporabom štitova i balasta od osiromašenog urana ne treba ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti.

● Dozvola za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja

Izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja koje se prilaže zahtjevu za davanje dozvole za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja ne smije biti starije od mjesec dana. Mišljenje o udovoljavanju propisanim uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja koje je do sada bilo poseban dokument, sada je sastavni dio izvješća.

Od 1. siječnja 2014. godine ispitivanja određenih značajki akceleratora koji se koristi za terapiju u medicini u cilju provjere je li osigurano udovoljavanje temeljnim zahtjevima kakvoće obavlja korisnik akceleratora. Zahtjevu za davanje dozvole za uporabu se osim izvješća ovlaštenog stručnog tehničkog servisa prilaže i popunjen obrazac kojeg će izraditi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (pogledati odredbe sadržane u članku 9. Pravilnika o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima (NN 41/12)).

● Prijava visokoaktivnih zatvorenih radioaktivnih izvora

Visokoaktivni zatvoreni radioaktivni izvor je zatvoreni radioaktivni izvor koji sadrži radionuklid čija je aktivnost u trenutku proizvodnje, ili ako vrijeme proizvodnje nije poznato, u trenutku prvog stavljanja na tržište jednaka ili veća od aktivnosti dane u Tablici 1. u Prilogu XIV. Pravilnika .

Pri prijavi visokoaktivnih zatvorenih radioaktivnih izvora za upis u središnji registar, nositelj odobrenja, odnosno korisnik, obvezan je uz propisani obrazac i dokumente Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost dostaviti i fotografiju zatvorenog radioaktivnog izvora i fotografiju uređaja ili zaštitnog spremnika.

Pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave koje posjeduje visokoaktivni zatvoreni radioaktivni izvor obvezno je u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika pribaviti fotografiju istog (potražiti ju u postojećoj dokumentaciji, zatražiti od proizvođača i sl.), kao i zaštitnog spremnika te ih dostaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

NAPOMENA: Zaštitni spremik, odnosno uređaj u koji je ugrađen visokoaktivni zatvoreni radioaktivni izvor ne smijete otvarati radi fotografiranja!

● Obrasci

Pravilnikom su propisani obrasci kojima se podnose zahtjevi za davanje odobrenja za obavljanje djeatnosti, za davanje dozvola za nabavku, uvoz, izvoz ili uporabu te za prijavu izvora ionizirajućeg zračenja za upis u središnji registar. Dosadašnji obrasci su ponešto izmjenjeni, a izrađeni su i novi.

Obrasci će od 1. rujna 2012. godine biti dostupni i na web stranici Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost http://www.dzns.hr/zastita_od_zracenja/obrasci.

Od 1. rujna 2012. godine Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost neće prihvaćati stare obrasce.

[ Više... ]
Repozitorij
Repozitorij je prazan
© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti