Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15).

Pravo na pristup informacijama sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona o pravu na pristup informacijama obuhvaća "pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom".

Informacija, u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 5. stavak 1. točka 3., predstavlja "svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti".

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona o pravu na pristup informacijama "znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu".
 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost:

 • pisanim putem na adresu:
  Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost,
  Frankopanska 11
  10000 Zagreb
 • faxom na broj:
  01-4881-780
 • telefonom na broj:
  01-4881-782

 
Službenik za informiranje u Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost:

Zdravka Tečić, mag.ing.cheming.
tel: 01-4881-782
fax: 01-4881-780

Zamjenik službenika za informiranje u Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost:

Boris Ilijaš, mr.sc.
tel: 01-4881-795
fax: 01-4881-780

 

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.
 

Obrasci za pristup informacijam mogu se preuzeti ovdje:

Pravni okvir prava na pristup informacijama

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013) , (NN 85/2015)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014)
 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/2014)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/2014)
 • Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske  (NN 124/2015)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 20/2016)
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/2017)

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu možete preuzeti ovdje u PDF i CSV (strojno čitljivom) formatu.
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete preuzeti ovdje u PDF i CSV (strojno čitljivom) formatu.
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

 
Najčešće tražene informacije

Najčešće tražene informacije koje se traže od ovog Zavoda su podaci iz službenih evidencija koje vodi ovaj Zavod.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti